RAD2041 - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 100/100

Faglig innhold

Vitenskapsteori
Forskningsmetode
Forskningsetikk

Læringsutbytte

Vitenskapsteori og forskningsmetode:
-kjenner til de ulike vitenskapsteoretiske retninger og viser forståelse for hvordan disse preger vår oppfatning av den opplevde virkelighet
-har kunnskap om vitenskap og vitenskaplig metode, og er i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
-gjenkjenner forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner, og vurderer forskningsresultaters betydning for eget studium
-begrunner handlinger faglig ovenfor kollegaer, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver
-har trening i kritisk holdning til kunnskap generelt, og vitenskapelig basert kunnskap spesielt
-viser innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet, taushetsbelagte data
-kjenner ulike forskningsmetoder og viser forståelse for sammenhengen mellom disse, og problemstillingene og forskningsspørsmålene som de skal besvare
-kjenner til sammenhengen mellom forskningsmetode og det vitenskapsteoretiske grunnlaget
-viser innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
-forstår betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
-viser respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet, rett til privatliv (ved håndtering av informasjon)
-tar ansvar for at andre ikke utsettes for unødvendig belastninger (eks. stråledose) som følge av forskningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,Gruppearbeid,Oppgaveløsning,PBL(Problem Basert Læring),Samling(er)/seminar(er),Veiledning

Utfyllende informasjon:
Utdanningen bruker studentaktive læringsmetoder

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Mer om vurdering

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved ikke bestått gis studentene anledning til å gjenbruke empiri fra ordinær eksamen, men det må skrives ny rapport

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Kursmateriell

Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdaterte ressurslister ligger på universitetets hjemmeside.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Gruppeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.