course-details-portlet

PSYPRO4416 - Anvendt og klinisk personlighetspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en videreføring og fordypning i de mest sentrale personlighetsteoriene med særlig vekt på anvendelse av personlighetspsykologiske teorier i klinisk praksis.

Dette emnet utgjør anvendt og klinisk bruk av kunnskap ervervet i emnene Personlighetspsykologi 1 og 2. Emnet er et kurs med vekt på anvendelse og klinisk forståelse av personlighetspsykologi. Pensum og undervisning dekker sentrale personlighetsteorier og klinisk anvendelse av denne (trekkteorier, psykodynamiske teorier, kognitive og humanistisk/eksistensielle teorier). Ulike begreper og empiri fra personlighetspsykologien blir gjennomgått, med særlig vekt på anvendelse av denne kunnskapen i klinisk praksis. Skillet mellom normalfungering og patologi tematiseres. Utvikling av evne til selvstendig refleksjon innenfor det tematiske området blir også vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har bred kunnskap om anvendelse og klinisk forståelse av personlighetspsykologi med særlig vekt på trekkteori, psykodynamisk teori, kognitiv og humanistisk/eksistensiell teori.
  • Studenten har inngående kunnskap om skillet mellom normalfungering og patologi.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan anvende og tolke personlighetstester og sette disse inn i en klinisk sammenheng

Generell kompetanse:

  • Studenten har utviklet sin evne til selvstendig refleksjon innenfor klinisk og anvendt personlighetspsykologi
  • Studenten kan skriftlig formidle og drøfte de sentrale teorier, problemstillinger og relevansen av personlighetspsykologi i forhold til kliniske psykologiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar. Emnet evalueres med hjemmeeksamen som går over en uke.Praktisk bruk av ulike personlighetstester inngår som obligatoriske øvinger i emnet:1. Opplæring i MMPI 2 - 100% oppmøte2. Opplæring i NEO-PI-R - 100% oppmøte3. Opplæring i PAI - 100% oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Opplæring i MMPI 2
  • Opplæring i NEO-PI-R
  • Opplæring i PAI

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4116 Personlighetspsykologi 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4050 7.5 HØST 2011
PSYPRO4419 7.5 HØST 2014
PSYK4418 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
20.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU