PSYPRO4318 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den grunnleggende forståelse av kvalitativ forskning. Emnet går gjennom i dybde de mest vanlige datainnsamlingsmetodene (dybdeintervju, fokusgruppe og deltakende observasjon) og et utvalg av aktuelle dataanalysetilnærminger (eksempelvis tematisk analyse, fenomenologisk analyse) innenfor kvalitativ forskning. Emnet tar videre for seg de ulike kriteriene som brukes for å vurdere kvaliteten på kvalitative forskningsarbeider samt skrivingen av et kvalitativt forskningsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har dybdekunnskaper om de mest vanlige kvalitative datainnsamlingsmetoder og dataanalyser i psykologi.

Ferdighetsmål:
Studenten kan på egen hånd samle inn og analysere ustrukturerte kvalitative data for å belyse forskningsproblemstillinger i forbindelse med sine bacheloroppgaver samt i andre sammenhenger.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet kritisk perspektiv for å vurdere mulige fordeler og ulemper ved bruken av den kvalitative forskningstilnærmingen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesning, seminar, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering
  • Deltakelse på Workshop intervju

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4111 eller tilsvarende.
Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2000 7.5 01.09.2011
PSY2003 7.5 01.09.2011
PSY2018 7.5 01.09.2011
PSYPRO4013 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 Storhall del 1 , Datasal 10345, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 23.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.