course-details-portlet

PSYPRO4318 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den grunnleggende forståelse av kvalitativ forskning. Emnet går gjennom i dybde de mest vanlige datainnsamlingsmetodene (dybdeintervju, fokusgruppe og deltakende observasjon) og et utvalg av aktuelle dataanalysetilnærminger (eksempelvis tematisk analyse, fenomenologisk analyse) innenfor kvalitativ forskning. Emnet tar videre for seg de ulike kriteriene som brukes for å vurdere kvaliteten på kvalitative forskningsarbeider samt skrivingen av et kvalitativt forskningsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har ervervet dybdekunnskaper om de mest vanlige kvalitative datainnsamlingsmetoder og dataanalyser i psykologi.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan på egen hånd samle inn og analysere ustrukturerte kvalitative data for å belyse forskningsproblemstillinger i forbindelse med hovedoppgave og i andre sammenhenger.

Generell kompetanse:

  • Studenten har utviklet kritisk perspektiv for å vurdere mulige fordeler og ulemper ved bruken av den kvalitative forskningstilnærmingen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesning, seminar, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering
  • Deltakelse på Workshop intervju

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4111 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2000 7.5 HØST 2011
PSY2018 7.5 HØST 2011
PSY2003 7.5 HØST 2011
PSYPRO4013 7.5 HØST 2011
PSYK4318 7.5 HØST 2021
PSY2118 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU