PSY8006 - Introduksjon til Strukturlikningsmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene til strukturlikningsmodellering (også kjent som latent variabel modellering). Ved å ta utgangspunkt i den tradisjonelle regresjonsanalysen går emnet gjennom grunnleggende analysetilnærminger innenfor strukturlikningsmodellering (SEM) domenet. Emnet vil først omfatte spesifisering og estimering av standard bekreftende faktormodeller og helhetlige SEM-modeller. Emnet vil deretter fortsette med mer avanserte SEM-modeller som flergruppe-, høgre ordens bekreftende faktor-, flernivå- og vekstmodeller. Emnet tar utgangspunkt i programpakkene STATA/Mplus.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene har teoretisk kunnskap om rasjonale og statistiske forutsetninger for estimering av modeller med latente variabler samt fortolkningen og formidlingen av resultatene i vitenskapelige format.
Ferdigheter:
Studentene kan på egen hånd bruke programvaren STATA/Mplus for å anvende analysetilnærmingene skissert i emnets innhold.
Kompetanse:
Studentene har ervervet teoretisk/praktisk kompetanse og dermed kan anvende SEM på ulike forskningsproblemstillinger med tilhørende forskningsinstrumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og lab øvelser. Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet blir avholdt. Emnet er satt opp med 30 timer og går går over fem dager på en uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger og lab øvelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad eller tilsvarende. Kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur tilsendes deltakerne før kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.