PSY3907 - Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av selve masteroppgaven og et obligatorisk masteroppgaveseminar hvor en prosjektbeskrivelse skal presenteres. Masteroppgaveseminaret er et seminar for å forberede studenten best mulig på arbeidet med masteroppgaven. Seminaret arrangeres i tredje semester av masterstudiet og vil bestå av presentasjoner og diskusjoner av studentenes planer for og faglige problemer knyttet til masteroppgaven. På seminaret vil det bli gitt veiledning i strategier for utforming av masteroppgaver og praktiske sider ved oppgaveskrivingen. Studentene skal også gis innføring i forskningsetikk og aktuelle faglig/etiske retningslinjer. Deltakelse ved masteroppgaveseminaret må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. Det kan søkes dispensasjon fra obligatorisk tilstedeværelse dersom studenten tilbringer dette semesteret i utlandet. I slike tilfeller leverer studenten et skriftlig design (fyldig) ved slutten av tredje semester. Masteroppgaven bør skrives innen studentens spesialiseringsområde. Masteroppgaven består av en vitenskapelig undersøkelse (empirisk eller teoretisk) over et valgt tema, fortrinnsvis knyttet til et eller flere av mastergradsemnene. Studentene skal kontakte faglærer for råd om valg av oppgavetema. Det er utarbeidet egne regler for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. En masteravtale må underskrives før veiledningen kan starte.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført en masteroppgave skal studenten ha opparbeidet evnen til å:
- gjennomføre et vitenskapelig prosjekt
- tenke prinsipielt og logisk
- arbeide selvstendig
- gjennomføre større prosjektarbeider innenfor gitte tidsrammer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning.
Vurderingsform: Masteroppgave i monografiform eller samling av separate artikler. Muntlig justerende eksaminasjon av oppgaven.

Frist for innlevering av masteroppgave er 15. mai dersom studenten ønsker å få endelig sensur i vårsemesteret.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig veiledning
  • Deltakelse på masteroppgaveseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i mastergraden i helse -, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi skal være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3902 45.0 01.09.2009
PSY3913 45.0 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.