PSY3905 - Masteroppgave i risiko, miljø og sikkerhetspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av selve eksamensarbeidet som startes med et obligatorisk masteroppgaveseminar innen faggruppen. Masteroppgaveseminaret holdes for å forberede studenten best mulig på arbeidet med masteroppgaven og foregår sammen med veileder, andre lærere tilknyttet RIPENSA og andre studenter. Seminaret arrangeres tidlig i tredje semester av masterstudiet og vil bestå av presentasjoner og diskusjoner av studentenes planer for arbeidet med masteroppgaven, særdeles vektlegges det metodiske designet. På seminaret vil det bli gitt veiledning i strategier for praktiske sider ved oppgaveskrivingen og utforming av masteroppgaver. Seminaret skal også gi innføring i forskningsetikk og diskusjoner innen de aktuelle faglig-etiske retningslinjer. Deltakelse ved masteroppgaveseminaret må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. Det kan søkes dispensasjon fra obligatorisk tilstedeværelse dersom studenten tilbringer dette semesteret i utlandet. I slike tilfeller leverer studenten et skriftlig design (fyldig) innen utgangen av tredje semester (1. desember). Masteroppgaven skrives innenfor studentens interesse- og spesialiseringsområde. Den består av en vitenskapelig undersøkelse (empirisk eller teoretisk) over et valgt tema og problemstilling, fortrinnsvis knyttet til tidligere kurs og selvstendige arbeider. Det er utarbeidet egne regler for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet. Valg av tema og problemstilling gjøres i kontakt og diskusjon med hovedveileder. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres nødvendig kunnskap og er en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt kontroll av at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Instituttet skal godkjenne temaet og oppnevne veileder. Frister for søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder bekjentgjøres av instituttet. Søknadsskjema fås ved instituttkontoret.

Eksamen i PSY3905 avlegges i masterstudiets siste semester og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på et eget skjema, i tillegg til ordinær eksamensoppmelding. Masteroppgaven leveres i seks eksemplarer til instituttet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført en masteroppgave skal studenten ha opparbeidet evnen til å:
– gjennomføre et forskningsprosjekt på godt vitenskapelig grunnlag
– presentere forskningsresultater muntlig og skriftlig
– bidra til nettverksbygging og planlegging av forskningsprosjekt
– arbeide selvstendig
– veilede studenter på lavere grad

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning, deltagelse i høyere seminar innen RIPENSA.

Vurderingsform: Masteroppgave i monografiform eller samling av 1-2 separate artikler. Muntlig justerende eksaminasjon av oppgaven av ekstern eksamenskommisjon.

Eksamen i PSY3905 avlegges i masterstudiets siste semester og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på et eget skjema, i tillegg til ordinær eksamensoppmelding. Det må påberegnes en periode på opp til åtte uker fra oppmelding leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn masteroppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. Masteroppgaven leveres i seks eksemplarer.


Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på masteroppgaveseminar og godkjent presentasjon. Veilednin
  • Faglig veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Masteroppgaven er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudiet i risikopsykologi, miljø og sikkerhet. Alle eksamener i mastergraden i risikopsykologi, miljø og sikkerhet skal være bestått.

Kursmateriell

Pensum: Valgfritt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3909 45.0 01.09.2009
SVPSY390 45.0 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.