course-details-portlet

PSY3134 - Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet vil handle om hvordan mennesker bruker og opplever mediert kommunikasjon i arbeidslivet og organisasjoner. Studentene vil få innblikk i hvilken rolle kommunikasjonen i moderne organisasjoner spiller og med en spesiell vekt på ulike medierte former, bl.a. IKT. Emnet vil også belyse forholdet mellom ansikt-til-ansikt og mediert kommunikasjon i organisasjoner og hvilken betydning forskjeller og likheter mellom disse områdene kan ha. Studentene skal få kjennskap til sentrale begrep knyttet til IKT-bruk og kommunikasjon i organisasjoner. Sentrale problemstillinger på feltet vil også bli presentert og drøftet. Andre tema sett i dette perspektivet kan være konflikthåndtering, intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon (t.d. omdømme, image og CSR), forholdet mellom intern og ekstern kommunikasjon, og kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har kunnskap om hvilken rolle kommunikasjonen spiller i moderne organisasjoner. Studenten har kunnskap om ulike medierte former for kommunikasjon, bl.a. IKT. Studenten har også innsikt i forholdet mellom ansikt-til-ansikt og mediert kommunikasjon i organisasjoner.

Ferdigheter: Studenten kan drøfte sentrale begrep knyttet til IKT-bruk og kommunikasjon i organisasjoner. Studenten kan diskutere sentrale tema som intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon (t.d. omdømme, image og CSR), forholdet mellom intern og ekstern kommunikasjon, kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring og konflikthåndtering.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i sentrale begrep og problemstillinger på feltene kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesning, feltarbeid, veiledning og presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3060 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medier og kommunikasjon
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 27.11.2020 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU