course-details-portlet

PSY3134 - Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset er et videregående emne innenfor kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi. Emne vil omhandle hvordan mennesker kommuniserer og bruker digitale medier i arbeidsliv, organisasjoner og hverdagsliv. I emnet vil det vektlegges innføring og bruk av ulike former for digitale og sosiale medier i arbeidsliv, organisasjoner og menneskers dagligliv. Studentene vil lære å ta i bruk sentrale begrep og forstå utfordringer på feltene kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi. Eksempel inkluderer ulike former for intern kommunikasjon og leders rolle, ekstern kommunikasjon knyttet til omdømme og bedrifters samfunnsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility), forholdet mellom intern og ekstern kommunikasjon, samt kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring og konflikthåndtering. Studentene vil også lære om mediepsykologiske problemstillinger som mestring av digitale medier og hvordan bruk av digitale medier legger føringer for menneskers kommunikasjon.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten ha inngående kunnskap om sentrale begrep og utfordringer knyttet til kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi. Studenten vil også kunne anvende disse begrepene på konkrete case og problemstillinger.

Kunnskap:

Studenten har inngående kunnskap om hvilken rolle kommunikasjonen og digitale medier spiller i moderne arbeidsliv, organisasjoner og hverdagsliv.

Studenten har avansert kunnskap om hvordan ulike former for digitale og sosiale medier innføres og brukes i arbeidsliv, organisasjoner og menneskers dagligliv.

Studenten kan anvende begrep og analysere faglige problemstillinger fra feltene kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi, samt drøfte og presentere casestudier fra aktuelle bedrifter, organisasjoner og menneskers hverdagsliv.

Ferdigheter:

Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til sentrale begrep og teorier knyttet til kommunikasjon og bruk av digitale medier i og fra bedrifter, organisasjoner og i menneskers hverdagsliv.

Studenten kan analysere sentrale tema innenfor feltet kommunikasjon i organisasjoner, som intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon og kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring og konflikthåndtering.

Studentene kan bruke sentrale begrep og innsikter innenfor feltet mediepsykologi, som hvordan mennesker mestrer digitale medier, og hvordan digitale medier legger føringer for menneskers kommunikasjon, både privat og i arbeidslivet.Generell kompetanse:

Studenten kan analysere og anvende sentrale begreper, teorier og problemstillinger på feltene kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi.Studenten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på avanserte og selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter.

Studenten kan formidle om faglige problemstillinger og egne arbeidsoppgaver, både til fagfolk og allmennheten.

Studenten kan bidra til innovasjonsprosesser, kritikk og nytenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesning, workshop, gruppearbeid, veiledning og presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: MPSY MMEDIE

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3060 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU