course-details-portlet

PSY3131 - Det gode arbeidsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet starter opp med en obligatorisk samling over to dager der deltakerne gjennom praktiske øvelser lærer om samarbeid og teamutvikling.
Med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens prinsipper og rettigheter vil emnet legge vekt på drøftinger av teoretiske og empiriske problemstillinger knyttet til tilrettelegging og organisering av gode arbeidsmiljø. Dette inkluderer både kjennskap om hvordan arbeidslivet styres og reguleres fra myndigheter og partssamarbeid samt å forstå hvordan arbeidet kan organiseres for å ta vare på individet og utvikle individet og arbeidsgruppens potensiale. Blant annet vil faget inkludere et positiv psykologisk fokus på hva som kjennetegner en sunn arbeidstaker i en sunn organisasjon med fokus på eksempelvis personlige og jobbrelaterte ressurser, jobbengasjement, og langtidsfriskhet. Balansen mellom arbeid og familie vil også være sentralt i denne sammenhengen. Andre tema som kan berøres er trivsel og velvære, jobbtilfredshet, tilhørighet, mestring, rettferdighet, mangfold og arbeidsinnvandring og betydningen av å være seg bevisst, og håndtere, emosjoner i arbeidslivet. Intervensjonsforskning for å bedre arbeidets utforming, tilrettelegge arbeidet bedre ut fra individets forutsetninger og utvikle god helse på arbeidsplassen er også sentralt.

Læringsutbytte

Hovedmålsettingen med dette kurset er å gi kunnskap og forståelse om hvordan man utvikler og forbedrer et godt arbeidsmiljø.


Kunnskap:
Studenten har inngående kunnskap om hvordan skape et godt psykososialt arbeidsmiljø.
Studenten har kunnskap om hvordan skape gode endringer og intervensjoner i organisasjoner.
Studenten har kjennskap til de forhold som er gjeldende for norsk arbeidsliv – spesielt relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven.
Studenten har kjennskap til «den nordiske modellen» for arbeidsmiljø.
Ferdighet:
Studenten kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak/ intervensjoner i arbeidslivet knyttet til en rekke problemstillinger.
Studenten har fått innsikt i og kan arbeide med problemstillinger i et aktuelt pågående prosjekt.
Studenten vet hvordan man presenterer relevante fagartikler på relevante tema.
Generell kompetanse:
Studenten kan utvise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen utviklingen og forbedringen av et godt arbeidsmiljø.
Studenten kan vise hvordan en positiv tilnærming til fagfeltet kan gi annet kunnskapstilfang enn en problembasert tilnærming.
Studenten kan anvende sin kunnskap og ferdigheter på området for å gjennomføre prosjekter knyttet til «det gode arbeidsmiljø».
Studenten behersker fagområdets uttrykksformer inklusive faglige presentasjoner og deltakelse i workshops.
Studenten er i stand til å kommunisere om faglige problemstillinger, analysere og konkludere innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Workshops, lærerveiledning.
Muntlig presentasjon (en presentasjon av oppgitt fagstoff i en workshop og en presentasjon av valgt problemstilling til semesteroppgave) og to dagers samling (samarbeidstrening som foregår utendørs).

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 dagers samling
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3058 3.5 01.09.2012
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU