PSY2905 - Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor læring og ferdighetsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven i psykologi - prosjekter innenfor læring og ferdighetsutvikling består av en vitenskapelig undersøkelse hvor studentene arbeider innenfor et av flere pågående forskningsprosjekt. Studentene som er knyttet til et prosjekt mottar veiledning. Studentene oppfordres til å arbeide sammen, men hver student skal skrive en individuell bacheloroppgave. Bacheloroppgaven bær være i størrelsesorden 15-25 maskinskrevne sider. (ca. 5600-9300 ord.)

PSY2905 er et av seks emner innenfor bacheloroppgaven (PSY2900-PSY2906) som studentene kan velge.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har god kunnskap om hvordan man selekterer faglitteratur knyttet til en aktuell problemstilling i psykologisk forskning.
Studenten har god kunnskap om hvordan man strukturerer, presenterer og diskuterer psykologisk faglitteratur i et skriftlig arbeid.
Studenten har god kunnskap om hvordan man kan vurdere forskning enten ved innhenting av egne data, eller ved å kritisk gjennomgå data andre har innhentet.
Studenten har god kunnskap om hvordan man skriftlig innhenter og vurderer vitenskapelige litteratur ut i fra en psykologisk problemstilling.

Ferdighetsmål:
Studenten kan reflektere kritisk rundt problemstillinger i moderne psykologisk forskning.
Studenten kan gjøre litteratursøk, sette seg inn i relevant faglitteratur og anvende denne for å skape faglig resonnement.
Studenten kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskapelig psykologisk forskning.
Studenten kan organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister, og kan gjøre seg nytte av veiledning.

Generell kompetanse:
Studenten har erfaring med å gjennomføre et vitenskapelig arbeid, enten ved en empirisk undersøkelser eller ved å skrive en reviewartikkel.
Studenten har god kunnskap om hvordan man forbereder, gjennomfører, analyserer og rapporterer kvantitative eller kvalitatitive data, eller innhenter, analyserer og organiserer faglitteratur.
Studenten har god kunnskap om hvordan om etisk yrkesutøvelse når det gjelder datainnsamlig, analyser, presentasjon og framstilling av forskningsbasert empiri og teori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer og veiledning på bacheloroppgaven.
Emnene PSY2900-PSY2906 overlapper med hverandre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse i arbeidet med et psykologisk forskningsprosjekt
  • Muntlig presentasjon av bakgrunn for problemstilling i egen bacheloroppgave
  • Skrivekurs

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSY1010, PSY1011, PSY1012, PSY1013, PSY1014, PSY1015 og PSY1016 eller tilsvarende må være bestått.
Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i psykologi.

Emnet er adgangsbegrenset (30 studieplasser). Samtlige studenter på bachelorprogrammet i psykologi som ønsker å følge emne,
må søke opptak til dette gjennom å undervisningsmelde seg på Studentweb innen 1. desember.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
04.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.