course-details-portlet

PSY1120 - Psykologiens historie og forskningsmetode

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i forskningsmetoder og dens bruk i psykologisk forskning. Den historiske utviklingen av fagets problemstillinger og fremveksten av den moderne psykologien står sentralt.

Emnet gir en innføring i vitenskapelig metode og dens bruk i psykologisk forskning i et historisk perspektiv. Emnet omhandler hele forskningsprosessen; generering av forskningsideer, forskningsdesign (eksperimenter, kvalitative design etc.), datainnsamling (utvelging, intervju, observasjon, spørreskjema etc.), dataanalyse (deskriptiv statistikk, bivariate analyser, koding og kategorisering av tekstdata etc.) og rapportering og formidling av forsknings resultat. Etikk står sentralt, både når det gjelder dagens regelverk og rettningslinjer og sett i et historisk perspektiv. Obligatorisk innlevering skal utvikle evnen til å skrive vitenskapelig. Emnet legger spesielt vekt på de elementene som karakteriserer etablerte vitenskapelige måter å skrive på, blant annet når det gjelder struktur og referanser (APA).

Læringsutbytte

Kunnskaper ·Studenten har en grunnleggende forståelse av den historiske utviklingen av psykologifaget og fortrolighet med den vitenskapelige tankegangen og begrepsbruken innen kvalitativ og kvantitativ psykologisk forskning ·Studenten har kunnskap om den akademiske skrivemåte innenfor fagfeltet psykologi, og betydningen av utvikling og endring som en viktig innfallsvinkel til forståelsen av psykologiske fenomener. ·Studenten har kunnskap om gjeldende regelverk for forskning (NSD, REK, Lovdata) og om etikk sett i historisk perspektiv.

Ferdigheter ·Studenten kan anvende metodiske begrep i analyser av ulike typer kunnskap og formidle dette skriftlig. ·Studenten kan reflektere over dagens psykologiske teori og praksis sett i en historisk sammenheng. ·Studenten kan finne forskningslitteratur og gjøre enkle litteratursøk. ·Studenten kan utarbeide enkle vitenskapelig tekster som følger formelle krav. ·Studenten har kjennskap til hele forskningsprosessen og kan utføre grunnleggende analyse av forskningsdata og rapportere, formidle og diskutere resultat.

Generell kompetanse: ·Studenten kan uttrykke seg skriftlig på en måte som tilfredsstiller grunnleggende krav til vitenskapelige standarder. ·Studenten kan formidle sentralt fagstoff knyttet til psykologiens historie og forskningsmetode, og vet hvilke forskningsdesign som passer til ulike kvantitative og kvalitative problemstillinger ·Studenter har innsikt i etiske utfordringer knyttet til forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger inntil 4 timer pr. uke. Organiserte kollokvier og skriveseminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir publisert ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4111 7.5 HØST 2021
PSY1001 7.5 HØST 2021
PSY1010 7.5 HØST 2021
PSY1011 7.5 HØST 2021
PSYK4120 7.5 HØST 2021
SOS1002 7.5 HØST 2021
MET3001 7.5 HØST 2021
PSY1111 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU