PRU1002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk I, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene / sengebad, spisehjelp og spesiellt munnstell, observasjon og
gjennomføring av puls / blodtrykk / temperatur / respirasjon I, førstehjelp/basal hjerte-lungeredning I, injeksjoner- subcutane og intramuskulære og kateterisering av kvinner.

Læringsutbytte

Kunnskap
- studenten:
Forklarer grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger.

Ferdigheter
- studenten:
Gjør systematiske observasjoner, gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger mednøyaktig utførelse, for å ivareta pasientsikkerhet.

Generell kompetanse
- studenten:
Er bevisst hendene som formidlingskanal
Viser respekt overfor de hun /han samarbeider med, og er mottakelig for veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning
Simulering
Refleksjon i grupper, erfaringslæring, skillstation

Obligatoriske arbeidskrav:
Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i simuleringen / laboratoriearbeid og passeringstesten. Det er mulig å ta opp igjen maks tre øvelser / ferdigheter på oppsamlingsdag. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få PRU1002 godkjent.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Passeringstest (vurderes av lærer). Alle kandidater gjennomfører passeringstest. Passeringstesten må være bestått før emnet PRU 1002 godkjennes.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Det vil bli tilrettelagt inntil 2 forsøk ved kontinuasjon for studenten på passeringstesten før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Kursmateriell

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2017.

Emnerom PRU 1002.

PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via
BlackBoard. skjema er tilgjengelig i PRU1002D sitt rom i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PRU1002 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.