PPU4601 - Pedagogikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Rapport 2/3

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt tre pedagogikkemner. Fokus i dette emnet er på elevene i klasserommet. Studentene skal forstå hvordan samspillet elevene imellom og mellom elever og lærere har betydning for opplæringen. Studentene får innføring i ulike teoretiske perspektiver og observasjon som metode for å kunne analysere ulike situasjoner i klasserommet.

Læringsutbytte

Studenten:
- har kunnskap om danning og læring
- har kunnskap om klasseledelse
- kan observere og analysere ulike situasjoner i opplæringen
- har innsikt i forholdet teori og praksis i lærerprofesjonen
- har kjennskap til profesjonsetiske perspektiver

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i høstsemesteret for lektorutdanninga i samfunnsfag, historie og språk med engelsk, fransk og tysk, og vårsemesteret for lektorutdanninga i realfag, geografi og språk med nordisk.

Læringsaktivitetene veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og i mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Underveis i semesteret skal det gjennomføres en gruppeoppgave basert på observasjon i praksis og pensum. Fokus for observasjon og litteratur gis ved semesterstart. Det vil bli knyttet obligatoriske aktiviteter til gruppeoppgaven som skal ende opp med et muntlig framlegg, en gruppebasert semesteroppgave/rapport og en individuell oppgave. Gruppeoppgaven/rapporten og den individuelle oppgaven utgjør sluttvurderingen i emnet.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Lærerprofil
  • Underveisarbeid
  • Mikroundervisning

Mer om vurdering


Vurderingen består av en gruppeoppgave/rapport og en individuell oppgave (se også beskrivelse under læringsformer og aktiviteter). Gruppeoppgaven/rapporten teller 2/3 og den individuelle oppgaven 1/3 av karakteren i emnet.

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4000 7.5 01.09.2014
PPU4110 7.5 01.09.2014
PPU4410 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3

Utlevering
10.12.2018

Innlevering
14.12.2018

Høst ORD Rapport 2/3

Utlevering
10.12.2018

Innlevering
14.12.2018

Vår ORD Oppgave 1/3
Vår ORD Rapport 2/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.