PPU4213 - Profesjonskunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Hjemmeeksamen 1/2

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og er et fordypningstilbud til ettfagsstudenter. Studietilbudet er tenkt som en videreføring innenfor emner i det ordinære pedagogikkstudiet. Sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, skal emnet gi studentene et grunnlag for å kunne forstå og uttrykke sin virksomhet som lærere i sammenheng med begrepet profesjonell identitet. Studiet vil være orientert mot å knytte kunnskaper-, holdninger- og ferdigheter opp mot en drøfting av profesjonsbegrepet. Emnet vil ha spesielt fokus på følgende hovedkomponenter: Profesjonell identitet, samarbeid i skolen som organisasjon, etiske overveielser.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om profesjoner generelt og utdypende kunnskap om det som kjennetegner lærerprofesjonen
- har god kunnskap om utvikling av profesjonell identitet
- har god kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger
- har god kunnskap om sentrale utfordringer med relevans for læreres profesjonsutøvelse
- har bred kunnskap innenfor temaområdene veiledning og samarbeid

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere og vurdere grunnlaget for lærerens profesjonsutøvelse i skolen
- kan reflektere kritisk over bruk av forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for profesjonell yrkesutøvelse
- kan reflektere kritisk over etiske problemer ved utdanningen
- kan formulere og aktualisere problemstillinger knyttet til lærerprofesjonen og drøfte disse i lys av profesjonskunnskap og skolens samfunnsmandat
- kan samarbeide og delta i kollektive læringsprosesser for å utvikle kunnskap og egen praksis

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan analysere, drøfte og anvende egne kunnskaper og ferdigheter på en måte som styrker deres profesjonelle skjønn, kritiske refleksjonsevne og handlingsberedskap
- kan formulere og drøfte sentrale etiske problemstillinger når det gjelder lærerprofesjonen
- kan undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen profesjonell praksis
- kan reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil foregå som seminar med gruppearbeid, konkrete øvelser, individuelle
oppgaver, forelesninger. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • 75% oppmøte i undervisning
  • Godkjent deltakelse på Oppstartsdagene
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.


Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler. Det kan ikke klages på sensuren i muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
28.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Høst ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
06.06.2018

Vår ORD Oppgave 1/2

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.