POL8520 - Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det er forventet at studentene allerede har basiskunnskap om EU, dens historie, institusjoner, osv. Emnet adresserer forskning som berører sentrale dimensjoner ved rurale, regionale og ditriktspolitiske tema i EU (for eksempel landbruks- og matpolitikk, fiskeripolitikk, distrikts- og regionalpolitikk, energi og klimapolitikk, samt handelspolitikk) og i noen grad ved forholdet mellom EU og Norge. Kurset legger opp til å behandle disse temaene ved hjelp av tilnærminger fra politisk økonomi. Dette innebærer dels et fokus på hvordan det politiske og institusjonelle setter rammer for økonomisk aktivitet og omvendt, og dels et fokus på prosesser og involvering av aktører på regionalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- være i kunnskapsfront om sentrale diskusjoner og nyere statsvitenskapelig forskning om den europeiske union og beherske dets teori og metoder.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen forsking om den europeiske union.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet. Vurderingsform: Paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.
Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3516 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.