POL8507 - Policy-analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og empiri om implementering og evaluering av offentlige tiltak. Det blir lagt vekt på de ulike tilnærmings- og forskningsmetodene som brukes til å forstå innholdet og virkningene av tiltakene. Teori og metode hentes fra den internasjonale faglitteraturen, mens de praktiske eksemplene hovedsakelig er norske. Det er et mål med kurset at studentene skal tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som kreves i praktiske implementerings- og evalueringsstudier. Kursoppgaven vil ha form av en slik studie.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- være i kunnskapsfronten innenfor studiet av policy-design, virkemidler og iverksetting av offentlig politikk og beherske fagområdets teori og metoder.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet.
Vurderingsform: Paper.
Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.

Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3507 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.