course-details-portlet

POL3516 - Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Det er forventet at studentene allerede har basiskunnskap om EU, dens historie, institusjoner, osv. Emnet adresserer forskning som berører sentrale dimensjoner ved rurale, regionale og distriktspolitiske tema i EU (for eksempel landbruks- og matpolitikk, fiskeripolitikk, distrikts- og regionalpolitikk, energi og klimapolitikk, samt handelspolitikk) og i noen grad ved forholdet mellom EU og Norge. Kurset legger opp til å behandle disse temaene ved hjelp av tilnærminger fra politisk økonomi. Dette innebærer dels et fokus på hvordan det politiske og institusjonelle setter rammer for økonomisk aktivitet og omvendt, og dels et fokus på prosesser og involvering av aktører på regionalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om sentrale diskusjoner og nyere forskning om viktige rurale og regionale dimensjoner ved EU og ved forholdet EU/Norge.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse som fyller kravene til vitenskapelig skriving, samt muntlig drøfte og reflektere over tema som tas opp i undervisningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer per uke. Veiledning av semesteroppgaven.

Dersom det møter 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på obligatoriske forelesninger og seminarer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8516 10.0 01.09.2010
POL8520 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU