POL3507 - Policy-analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og empiri om implementering og evaluering av offentlige tiltak. Det blir lagt vekt på de ulike tilnærmings- og forskningsmetodene som brukes til å forstå innholdet og virkningene av tiltakene. Teori og metode hentes fra den internasjonale faglitteraturen, mens de praktiske eksemplene hovedsakelig er norske.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha kunnskap om policy-design, virkemidler og iverksetting av offentlig politikk.
-ha kunnskap om metoder for evaluering av offentlige tiltak og programmer.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid som fyller kravene til vitenskapelig skriving.
-muntlig drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Ta kontakt med instituttet for næremer informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.