PH3003 - Statistiske metoder i folkehelsevitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i elementære statistiske metoder. Følgende områder vil bli dekket: Beskrivende statistikk, estimering, hypotesetesting (herunder sammenligning av gjennomsnitt og andeler, samt lineær og logistisk regresjon). Det blir gitt en innføring i statistikkprogrammet SPSS.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet PH3003 skal studenten:
- kunne velge egnede beskrivende mål for presentasjon av data (sentral- og spredningsmål, frekvenser, grafisk framstilling)
- kunne anvende statistiske metoder for å evaluere sammenheng mellom to variabler
- kunne estimere konfidensintervall for gjennomsnitt, andeler, relativ risiko og odds ratio
- ha kunnskap om multippel lineær og logistisk regresjon
- kjenne forutsetningene for å kunne bruke de aktuelle metodene
- kunne analysere data ved hjelp av en statistisk programpakke
- kunne beskrive og tolke resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjente øvinger samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Undervisningen vil bli gitt på engelsk. Eksamensform kan blir endret ved utsatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)
Public Health (MSPUHE)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys for studenter som er tatt opp til MSc in Public Health eller en annen 2-årig master i medisin og helsefag ved NTNU. Studenter med annen kompetanse kan bli tatt opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3550 7.5 01.09.2015
KLH3004 7.5 01.09.2015
KLH3100 7.5 01.09.2015
KLMED8004 5.0 01.09.2015
MNFSIB1 7.5 01.09.2015
ST3000 7.5 01.09.2015
ST3001 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 A 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.