PH3001 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100 A
Rapport 30/100 A
Oppgave 40/100 A

Faglig innhold

Kvalitative forskningsmetoder egner seg til å studere menneskers erfaringer og deres opplevelser, forståelser og resonnement. Emnet behandler spørsmål knyttet til vitenskapsteoretisk bakgrunn, datainnsamling, analysemetoder og rapportering med relevans for helsefaglig og klinisk forskning i en medisinsk forskningstradisjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått PH3001 skal studenten:
- ha kunnskap om metoder og normer for datainnsamling, analyse og rapportering av kvalitative data i en medisinsk forskningstradisjon;
- ha inngående kunnskap om hva kvalitative forskningsmetoder er;
- kunne planlegge og gjennomføre individuelle kvalitative intervju;
- kunne analysere tekstdata;
- kunne planlegge, gjennomføre og analysere små kvalitative studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, både individuelt og i gruppe.
Undervisningen skjer samlet i løpet av én uke fra mandag klokken 08.30 til og med torsdag klokken 16.00. Undervisningen er vanligvis i uke 38 (samme emne undervises på norsk vanligvis i uke 4, men da med emnekode KLH3015). Det arrangeres et obligatorisk én dags eksamensseminar ca åtte uker senere. I tiden mellom undervisningen og eksamensseminaret arbeides det i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Eksamensseminar
  • Rapport

Mer om vurdering

Det gis individuell karakter i emnet basert på en totalvurdering av de tre arbeidene.

Begge de individuelle oppgavene må være bestått for å få bestått på hele faget.

Eksamensseminaret vil bli brukt til å justere karakteren på gruppeoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Helseinformatikk (MHLSINF)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)
Public Health (MSPUHE)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys for studenter som er tatt opp til MSc in Public Health eller en annen 2-årig master i medisin og helsefag ved NTNU. Studenter med annen kompetanse kan bli tatt opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Svend Brinkmann, Steinar Kvale (2014). InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd edition). Los Angeles, Calif,: SAGE Publications. 424 pages. ISBN: 9781452275727.
AND Malterud K. Systematic text condensation: a strategy for qualitative analysis. Scand J Public Health. 2012 Dec;40(8):795-805. doi: 10.1177/1403494812465030.
Boken må leses før undervisningsstart.
Diverse artikler som inngår i pensum oppgis ved semesterstart.

For studenter som ønsker en norsk pensumbok: Kirsti Malterud (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (3.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: ISBN 9788215018003.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 3.5 01.09.2015
KLH3015 7.5 01.09.2015
MDV6282 7.5 01.09.2015
SMED8015 7.5 01.09.2017
SMED8015 5.0 01.09.2015 31.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100 A
Høst ORD Rapport 30/100 A
Høst ORD Oppgave 40/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.