course-details-portlet

PED8020 - Diskursanalyse og pedagogiske praksiser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet fokuseres diskursive analyser med et spesielt fokus på metodologiske aspekter og analytisk arbeid med utgangspunkt i tverrfaglige perspektiver. I arbeidet med ulike typer data slik som videoobservasjon, intervju og tekst diskuteres ulike diskursanalytiske tilnærminger. Sentralt i dette arbeidet er diskusjonen av potensialer, utfordringer og dilemmaer innenfor de forskjellige diskursanalytiske forskningstradisjonene. Kurset tar også for seg spørsmål relatert til hvordan nærme seg forskningsproblemet, hvordan transkribere og presentere data, og hvordan bruke ulike diskursanalytiske tilnærminger. Kursdeltakere oppfordres til å bruke data knyttet til egen forskningsinteresse, samt å fremme analytiske og metodologiske spørsmål. Ulike forskningstemaer og kontekster berøres, men hovedfokus er på pedagogiske praksiser i videste betydning (f eks arbeidsliv, familieliv, utdanning, fritid, politikk og media).

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten:

  • har inngående kunnskap om både teoretiske fundament og metodologiske tilnærminger innenfor diskursanalyser
  • kan formulere relevante forskningsspørsmål og bruke sine ferdigheter i diskursivt analysearbeid i forhold til eget og andres forskningsmateriale

Ferdigheter - kandidaten:

  • kan begrunne hensiktsmessigheten, men også kritisk vurdere muligheter og begrensninger i forhold til diskursanalytiske tilnærminger

Generell kompetanse - kandidaten:

  • kan utøve sin forskning med faglig integritet
  • kan kommunisere forskning og bidra til utvikling av ny kunnskap og nye metoder innenfor det diskursanalytiske forskningsfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, diskusjoner og presentasjoner. Det forventes at kursdeltakerne bruker empirisk materiale knyttet til eget forskningsinteresse. Det å granske eget og andres arbeid, samt formulere og ta imot kritisk respons er også del av kurset. Undervisningen foregår i hovedsak på skandinaviske språk. Oppgaver og paper leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

I emnet skal det leveres et paper (oppgave) med et omfang på 10-12 sider som skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor kursets rammer og forholde seg til kurslitteraturen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humaniora eller tilsvarende.

PhD-studenter prioriteres ved opptak.

Kursmateriell

Pensum på ca 600 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU