course-details-portlet

PED6022 - Lederutdanning for ledere i PP-tjenesten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studiet har fire hovedemner som kort kan skisseres slik innholdsmessig:

EMNE 1 STYRING OG ADMINISTRASJON
-Forvaltning, PP- tjeneste, skole og barnehagen sitt forholdet til offentligheten
-Internasjonale styringstrender
-Internforvaltning og ansvarsformer
-Styringsnivåer og bruk av styringsmidler
-Lov og rett knyttet PP-tjeneste, skole og barnehage
EMNE 2 ORGANISASJON OG LEDELSE
-PP tjenesten, skolen og barnehagen som organisasjoner
-Utvikling, endring og læring i organisasjoner, og ledelsesutfordringer knyttet til
dette
-Profesjons- og tverretatlig samarbeid
-Politiske, strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige trekk ved organisasjoner
-Kommunikasjon og beslutninger i organisasjoner
EMNE 3 FAGLIG LEDELSE
-Begreper og perspektiver i ledelse av pedagogisk/psykologisk arbeid
-Kunnskapsorganisasjonens lederutfordringer
-Institusjonelle krefter i pedagogiske virksomheter
-Evaluering og kvalitetsutvikling
EMNE 4 NETTVERKSLEDELSE
-Karakteristika ved nettverk
-Ledelse av nettverk
-Ledelse i nettverk
-Særlige utfordringer ved ledelse i og av nettverk
Samling 1
Samfunnsoppdraget
PP-leder som strategisk og politisk leder
-Politisk ledelse
-Strategisk ledelse
-Rolleforståelse
-Lov- og instruksverk
-De ulike styringsformene
Samling 2
Ledelse av kunnskapsorganisasjoner
-Lærende organisasjoner
-Profesjonelle medarbeidere
-Læring og emosjoner
-Systemteori
-Det gode læringsmiljø
Samling 3
Team- og personalledelse
-Teamledelse
-Kollegaveiledning
-Motivasjon
-Leder som konflikthåndterer
-Selvledelse
Samling 4
PP-leder som kulturbygger
-Kultur; drivkraft, styringsform og egenterapi
-Verdibasert ledelse
- Holdninger er alt
Samling 5
Organisasjons- og kunnskapsutvikling
-Strategisk kompetanseutvikling
-Innovasjonsteori
-OU-arbeid
-Ledelse av utviklingsprosesser
Samling 6
Samlende og nyskapende PP-ledelse
-Samhandling
-Nettverk – faser i nettverksutvikling
-Kompetanseteori
-kompleksitetsteori

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
-ha kunnskap om hvordan man analyserer faglige problemstillinger innenfor
ledelse.
-ha grundig kunnskap og innsikt i grunnleggende prosesser innenfor i PPtjenestens
arbeidsfelt.
-ha kunnskap innenfor ledelsesteorier som er relevante for å skape utvikling som
leder i PP-tjenesten
-ha kunnskap som bidrar til at de kan ta ansvar for grunnleggende endringer av
selve virksomheten
-utvikle kunnskap om tverretatlig samarbeid og kunnskap om hvordan man leder
dette samarbeidet
-gjennom økt kunnskap innenfor systemrettet arbeid, rådgivning og veiledning
øke sin formelle innflytelse
-utvikle sin kunnskap og medarbeidernes kunnskap innen fagfeltets
kontroversielle spørsmål
FERDIGHETER:
-kunne analysere teori og metoder innenfor ledelse av fagfeltet og arbeide
selvstendig med praksisnær problemløsning.
-kunne anvende forskning og kunnskap på nye områder innenfor ledelse av PPtjeneste
-kunne omsette teori til praksis slik at det er grunnlag for å skape faktisk endring
i sin ledelse av PP-tjenesten.
-utvikle ferdigheter i tverretatlig samarbeid og hvordan man leder dette
samarbeidet
-utvikle ferdigheter som gjør at de blir tydeligere og tryggere i egen rolle som
leder.
-øke egne og ansattes ferdigheter i forhold til å behandle fagfeltets
kontroversielle spørsmål
HOLDNINGER:
-ha utviklet holdninger som gir rom og mot til å reflektere, analysere og håndtere
utfordringer innen ledelse, drift og utvikling av PP-tjenesten.
-kunne se seg selv som leder i lys av både teori og praksis som en leder som
kommuniserer med en medarbeider på en måte som hjelper medarbeideren til
å utvikle ønsket atferd i ulike krevende situasjoner
-forstå PP rådgiveren som en selvstendig aktør i systemene barnehage og skole
-forstå at lederens rolle er å styrke rådgiveren i dette arbeidet
-skape entusiasme hos PP-rådgiveren til å lykkes sammen med andre i nettverk.
-skape mot hos medarbeideren til å si ifra om uønsket/upassende/uetisk- adferd
i egen organisasjon eller hos samarbeidspartnere

Læringsformer og aktiviteter

Deltakerne skal gjennomføre treningsprosesser.

Studiet har 6 arbeidskrav. Arbeidskravene er tilknyttet tema og forelesninger på samlingene, og det er ment at studentene leser teori og knytter dette til egen praksis og erfaring. Det gis veiledning i forhold til arbeidskravene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % frammøte på samlinger
  • Godkjent alle arbeidskravene

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen må studenten tilfredsstille kravene til 80% frammøte på de obligatoriske samlingene, og ha fått godkjent alle 6 arbeidskrave.

Eksamen er individuell og består i å utarbeide en presentasjon av tema knyttet til gjennomgått teori og egen praksis og erfaring. Man presenterer tematikken for medstudenter og forelesere i gruppe.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav:

Enten bachelor med fordypning i pedagogikk. Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærer-utdanninga. Eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning. Eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning. Eller 3-årig faglærerutdanning. Eller bachelor med fordypning i psykologi. Eller tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU