course-details-portlet

PED6016 - Matematikkvansker - kartlegging og tiltak

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Matematikkvansker har lenge vært den glemte vansken på tross av at svært mange barn, unge og voksne sliter med å forstå matematikkfaget. Både skoler og PP-rådgivere har strevd med å legge godt til rette for elever som har vansker med matematikk. I dette studiet vil PP-rådgivere arbeide med eget case i samarbeid med en skole.
Studiet tar for seg kartlegging og tilrettelegging for elever som har vansker med matematikk ved bruk av en bred pedagogisk/ didaktisk/ kognitiv modell. Kartleggingen som foretas skal beskrive elevens matematiske tenkning og potensiale samt kognitive sider og kognitive forhold som gir eleven spesielle utfordringer. Tilretteleggingen baserer seg på kunnskapen fra kartleggingen og pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper.
Hovedemner:
• Generelt om matematikkvansker. Årsaker, vanskeområder, misoppfatninger, modell for utredning. Dynamisk kartlegging.
• Generelt om læring. Læringsteori, språkets rolle, dynamisk undervisning, konkretisering, alt knyttet til matematikk.
• Fagdidaktiske emner. Sentrale forhold som ofte gir elever med vansker i matematikk særlige utfordringer, som mengdeoppfatning, måling, grunnleggende tallbegrep, posisjonssystemet, måling og noen algoritmer, .
• Kognitive forhold med konsekvenser for elevens matematikkompetanser. Affektive og emosjonelle forhold, minneprosesser, visuo-/ audiorelaterte vansker strategier og informasjonsprosesser.
• Kartlegging faglig og kognitivt. Eksempel på kartlegging med screening, psykrometrisk, statisk og dynamisk tilnærming.
• Fra kartlegging til tiltak. Utgangspunkt for og bruk av IOP i opplæringen med tanke på utforming, innhold, aktiviteter og arbeidsmåter.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha

kunnskap om:
• hvordan ulike vansker i matematikk kan oppstå
• ulike verktøy til kartlegging av elever med vansker i matematikk
• arbeid med inkludering og integrering i matematikk- faget for elver med matematikkvansker
• arbeid med bruk av IOP som støtte for gjennomføring av tilpasset opplæring

Ferdigheter i:
• å identifisere matematikkvansker og tilpasning av undervisningen til de enkelte elever og elevgrupper.
• å gjennom veiledning av lærer, støtte elevers utvikling av grunnleggende forutsetninger som bygger opp under matematiske begreper og kompetanser sett i relasjon til matematikkvansker
• å anvende ulike verktøy til kartlegging av elevers potensiale i matematikk
• å anbefale relevante former for tiltak med utgangspunkt i resultater fra kartlegging av elevers potensiale og utfordringer
• å gi støtte og råd om tilpassing av faglig innhold og arbeidsmåter i IOP

Generell kompetanse:
• analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring og faglig utvikling for elever med matematikkvansker
• kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til matematikkvansker på ulike trinn i skolen, med foresatte, kolleger og skole
• anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere og veilede på aktuell problematikk knyttet til elever med matematikkvansker

Læringsformer og aktiviteter

Studiet vil inneholde 3 studiesamlinger av 3 dagers varighet, i alt 9 studiedager. På samlingene vil bli gjennomført med forelesninger og arbeidsseminarer.
Studentene vil også få presentere og drøfte problemstillinger knyttet til teori og til elevkasuset, og det settes av tid til gruppeveiledning som en integrert del av undervisningen.
I tillegg tilbys studentene individuell veiledning som man vil legge etter ordinær undervisning eller som fjernveiledning. Veiledning rettes mot obligatoriske oppgaver og ferdigstilling av fagtekst knyttet til elevkasus.
Studiet er basert på at studentene bringer med et reelt elevkasus fra praksisfeltet og studenten må derfor avtale dette med en skole som er knyttet til egen PP-tjeneste. Studentene skal så prøve ut fra teorien i kurset; kartlegging, utredning og forslag til tiltak for den valgte eleven. Dette arbeidet vil munne ut i en skriftlig rapport som i prinsippet skal kunne brukes som grunnlag for tilrettelegging for eleven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent kartleggings og refleksjonsoppgaver mellom samlinger
  • Godkjent fagtekst
  • Deltakelser på alle samlinger (min 80%)

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:

• Studenten må ha gjennomført kartleggings- og refleksjonsoppgaver mellom samlingene.
• Disse kartlegging- og refleksjonsoppgavene må være godkjent
• Ferdigstilt skriftlig rapport eller fagtekst knyttet til elevkasus som man har arbeidet med gjennom studiet, må være godkjent
• Studenten må ha deltatt på minst 80 % undervisningen. (Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves for å gå opp til eksamen)


Eksamen: Innlevering av videreutviklet fagtekst som bygger på elevkasus. ca. 15 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Du må være ansatt i PP-tjenesten, eller inntilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving, og ha
• bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi, eller
• gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
• bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
• bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
• 3-årig faglærerutdanning, eller
• tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning)

I forbindelse med opptak må studenten ha mulighet til kontakt med skoleverket for å få tilgang på studentarbeid med reelle elevkasus. Det vil si at et anonymt, konkret elevkasus må foreligge før første samling. Dette skal det arbeides med gjennom studiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU