PED3543 - Sosioemosjonelle vansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 6 timer

Faglig innhold

På den ene siden handler det spesialpedagogiske feltet om å jobbe direkte med barn og unge som har lærevansker og definerte problemer, samt deres lærere og foreldre. På den andre siden handler det om å bistå lærere, skoler og oppvekstetater i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling med tanke på å forebygge eventuelle lærevansker. Denne bredden i det spesialpedagogiske arbeidsområdet gjenspeiler seg også i emnet sosioemosjonelle vansker. Med utgangspunkt i ulike perspektiver på temaet, rettes for det første oppmerksomheten mot teorier som kan gi en forståelse av hvordan atferdsproblemer kan forebygges. Deretter fokuseres det på teorier som gir innsikt i hvordan atferdsproblemer kan reduseres, og til sist settes søkelyset på teorier knyttet til barn og unge som har identifiserte atferdsproblemer. Gjennom hele studiet blir det lagt vekt på å se hvordan teori og forskningsbasert kunnskap danner grunnlag for pedagogiske tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- har innsikt i begreper og forståelsesmåter som er forankret i ulike spesialpedagogiske perspektiver knyttet til temaet sosioemosjonelle vansker
- har inngående innsikt i teorier som gir en forståelse av hvordan sosioemosjonelle vansker kan forebygges, hvordan slike vansker kan reduseres, og gi innsikt i teorier som setter søkelys på barn og unge med identifiserte sosioemosjonelle vansker

Ferdigheter
- har kompetanse i forhold til en proaktiv og reaktiv tilnærming til sosioemosjonelle vansker
- har analytiske ferdighet i forhold til identifisering av sosioemosjonelle vansker på individ og systemnivå
- kan identifisere faktorer som kan utløse og/eller opprettholde sosioemosjonelle vansker på individ og systemnivå
- kan planlegge og gjennomføre tiltak rettet mot sosioemosjonelle vansker

Generell kompetanse
- har kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet i skolen
- har et reflektert forhold til rollen som spesialpedagog i skolen
- kan delta i samarbeid med foresatte og fagpersoner
- kan anvende sin faglighet for å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
- kan formidle faglige vurderinger og kunnskap på en relevant måte i ulike sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

5 timer undervisning pr. uke. Det veksles mellom forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet: Minimum 80% deltakelse på forelesninger og seminar. Minimum 80% deltakelse i praksis.

Begge de obligatoriske aktivitetene må bestås for at en student skal få adgang til å gå opp til eksamen i emnet. Fravær utover 20% på en obligatorisk aktivitet godkjennes ikke.

Den obligatoriske emneoppgaven skal være på minimum 6 og maksimum 8 sider (Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5). Temaet skal være i relasjon til praksis og velges av studentene i samråd med faglærer. Emneoppgaven skal utarbeides på gruppebasis (maksimum 4 personer på en oppgave) under veiledning. Det blir gitt 2 veiledninger pr. gruppe.

Praksis for 2 av emnene PED3542-3544 skal til sammen utgjøre 3 uker.

Den individuelle skriftlige eksamen teller 60 % av samlet karakter. Emneoppgaven teller 40 % av samlet karakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse på undervisning og seminar.
  • Minimum 80% deltakelse i praksis

Mer om vurdering

Emnet kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak av eksamen. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått, og ved forbedring av karakter i emnet. Dersom studenten har godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet må ikke disse tas igjen ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3042 10.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 4/10
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 29.11.2017 09:00 Datasal 10349
Vår ORD Oppgave 4/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.