PED3542 - Lese- og skrivevansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 6 timer

Faglig innhold

Det faglige innholdet er delt i tre. Først gjennomgås normal skriftspråklig utvikling, som også innbefatter barns språkutvikling og en innføring i ulike lesemetoder. I den andre delen legges vekten på vansker knyttet til lesing og skriving. I den tredje delen av emnet trekkes forbindelsen mellom teori og praksis. Her vil studentene få møte praksisfeltet gjennom møte med praktikere som forteller om sitt arbeid i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- har innsikt i perspektiver og sentrale begreper innenfor disse perspektivene som beskriver lese- og skriveprosessen, lese- og skriveutvikling og lese- og skrivevansker
- har inngående innsikt i hvordan man kan identifisere lese- og skrivevansker, hvordan opplæringen kan legges til rette for å forebygge eller redusere slike vansker på grunnlag av forskningsbasert kunnskap
Ferdigheter
- har kompetanse i forhold til en proaktiv og reaktiv tilnærming til lese- og skrivevansker
- har analytiske ferdigheter i å identifisere lese- og skrivevansker
- kan identifisere faktorer som kan utløse og/eller opprettholde lese- og skrivevansker
- kan planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak rettet mot lese- og skrivevansker
Generell kompetanse
- har kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet i skolen
- har et reflektert forhold til rollen som spesialpedagog i skolen
- kan delta i samarbeid med foresatte og fagpersoner
- kan anvende sin faglighet for å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
- kan formidle faglige vurderinger og kunnskap på en relevant måte i ulike sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

5 timer undervisning pr. uke. Det veksles mellom forelesninger og seminar (undervisning kan bolk-legges).

Obligatorisk aktivitet: Minimum 80% deltakelse på forelesninger og seminar. Minimum 80% deltakelse i praksis.

Begge de obligatoriske aktivitetene må bestås for at en student skal få adgang til å gå opp til eksamen i emnet. Fravær utover 20% på en obligatorisk aktivitet godkjennes ikke.

Praksis for 2 av emnene PED3542-3544 skal til sammen utgjøre tre uker.

Den individuelle skriftlige eksamen teller 60 % av samlet karakter. Emneoppgaven teller 40 % av samlet karakter.

Den obligatoriske emneoppgaven skal være på minimum 6 og maksimum 8 sider (Times New Roman 12 pkt, linjeavstand 1.5). Temaet oppgis i løpet av semesteret av faglærer. Emneoppgaven skal utarbeides på gruppebasis (maksimum fire personer på en oppgave) under veiledning. Det blir gitt 2 veiledninger pr. gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse på undervisning og seminar.
  • Minimum 80% deltakelse i praksis

Mer om vurdering

Emnet kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak av eksamen. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått, og ved forbedring av karakter i emnet. Dersom studenten har godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet må ikke disse tas igjen ved gjentak av eksamen.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3042 10.0 01.09.2014
SVPED226 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 4/10
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 29.11.2017 09:00 D106
Vår ORD Oppgave 4/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.