PALC8001 - Palliativ forskning - teoretiske, praktiske, etiske og metodologiske aspekter

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Et to-ukers kurs som tar for seg teoretiske, praktiske, etiske og metodologiske aspekter ved palliativ forskning, med hovedvekt på biomedisinsk forskning.
Tema for undervisningen:
- Introduksjon til palliativ medisin og palliativ forskning: definisjoner og begrep, viktigste forskningsområder og -strategier, etiske og praktiske utfordringer ved å gjøre studier i en palliativ populasjon
-Forskningsmetoder og studiedesign
-Litteratursøk. Hvordan lese en vitenskapelig artikkel.
-Utarbeidelse av forskningsprotokoll, inkludert bakgrunn, inklusjons- og eksklusjonskriterier, utfallsvariabler og resultatmåling, innsamling og analyse av data, rapportering av funn, forhold knyttet til forfatterskap og publisering.
-Protokollskriving, nødvendige godkjenninger og praktiske prosedyrer
-Etiske og juridiske bestemmelser for medisinsk og helsefaglig forskning
-Organisatoriske aspekter ved palliativ forskning (multisenterstudier, studieledelse og -kontor, dataregistrering og databehandling)
-Rapportering av forskningsresultater, formidling og publisering, implementering i klinisk praksis

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten…

- forstå palliasjon som et eget medisinsk fagfelt, inkludert fagets viktigste kjennetegn og begreper
- forstå den palliative pasientpopulasjonen og de spesifikke utfordringene som er knyttet til forskning på denne populasjonen, så som lavt funksjonsnivå, høyt frafall i studier, komorbiditet, kognitiv svikt og stadig skiftende sykdomsbilde
- kunne forklare de viktigste forskningsområdene innen palliasjon og aktuelle studiedesign og metoder
- ha inngående kjennskap til de viktigste etiske, juridiske og administrative aspekter ved helseforskning, inkludert godkjenning av etisk komite, legemiddelovervåking, datamonitorering og infrastruktur for kliniske studier
- kunne forberede en studie innenfor et palliativt emne: formulere forskningsspørsmål og hypoteser, velge studiedesign, utforme utkast til studieprotokoll og forstå kravene til informasjonsskriv og samtykkeskjema
- kunne utføre systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser, med bruk av passende søkeord
- kunne tolke og vurdere vitenskapelige artikler innen palliasjon og skrive et abstract basert på funnene
- forstå prisippene for å skrive en artikkel og for publiseringsprosessen
- kunne lage og fremføre en presentasjon om et forskningsemne
- ha inngående kjennskap til PhD-programmet og kandidat og veileders forpliktelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid i løpet av to atskilte uker ved henholdsvis NTNU og Universitetet i Edinburgh. En hjemmeoppgave skal utføres i perioden mellom de to kursukene.
Forelesningstimer per uke: 20 timer per uke
Øvingstimer: 17 timer per uke
Undervises i to atskilte uker, den første ved NTNU, den andre ved University of Edinburgh.
Merk at kurset kan bli avlyst ved for få oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver er obligatorisk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen relevant fagområde som medisin, biokjemi, genetikk, farmakologi, fysiologi, helsevitenskap eller samfunnsvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8004 2.0 01.09.2012
SMED8005 1.5 01.09.2012

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.