NORD6102 - Nordisk språk - moderne

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Emnet består av følgende moduler: grammatikk, retorikk og talemål. I tillegg vil emnet inneholde fagdidaktiske tema som knytter an til norskfaget i skolen.
I grammatikkstudiet skal studenten tilegne seg bedre teoretisk og analytisk kompetanse av språksystemet i moderne norsk. Studiet omfatter en oversikt over morfologiske og syntaktiske strukturer og språklige fenomener i norsk. Studenten får en innføring i teori og analyse hvor det blir lagt stor vekt på praktisk syntaktisk analyse.
I retorikk-studiet skal studenten tilegne seg teoretisk kunnskap i retorikk, og bruke denne kunnskapen til retorisk analyse av ulike typer tekster.
Talemålstudiet skal gi studenten innsikt i geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge. Studiet omfatter kunnskap om tradisjonelle norske dialekter og inndelingen av dem, samt hvilke krefter som styrer talemålsutviklingen. Studiet gir en oversikt over sentrale sosiolingvistiske problemstillinger, og omfatter også et studium av norske talemålsprøver.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten har kunnskap om
- teori, begrep, problemstillinger og analysemetoder for syntaks, morfologi, talemål, og retorikk
- norske dialekter og variasjon i skrevet og talt norsk samtidsspråk
- strukturelle endringer i norsk talemål og hvilke krefter som styrer talemålsutviklingen
- et utvalg morfologiske og syntaktiske fenomener i norsk
- språket som en del av menneskets kognitive utrustning
- gjeldende læreplan i norsk
- svensk språk


Kandidaten kan
- definere og bruke sentrale begreper i språklig analyse
- komponere og analysere skriftlige tekster
- gi begrunnede analyser av norske ord, setninger og tekster
- beskrive og analysere norske talemål
- beskrive og analysere språklige endringsprosesser
- vise didaktisk refleksjon i tilknytning til sin fagkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

4 obligatoriske øvingsoppgaver.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.


Studiepoengreduksjon

Kandidater som allerede har studiepoeng i nordisk på lavere grad, vil kunne få studiepoengreduksjon i enkelte emner.


Obligatoriske aktiviteter

  • 4 skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Vurdering

6-timers skriftlig eksamen.
Gjelder også for utsatt eksamen.
Karakterskala for vurdering: A-F

Annet

For å få godkjent et årsstudium på grunnlag av emner som starter med NORD61xx, gjelder følgende krav til målform for NORD6102:

Obligatorisk oppgave:
To av oppgavene besvares på nynorsk, og to av oppgavene besvares på bokmål.

Eksamen:
To eksamener skal besvares på bokmål, og to skal besvares på nynorsk.
Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk, fjernundervisning (FJNORD)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1102 7.5 01.01.2016
NORD6011 7.5 01.01.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.