NORD2100 - Nordisk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Det faglige innholdet - tema og teori - vil variere fra studieår til studieår. Emnet omfatter studium av et utvalg nordiske litterære tekster og et utvalg relevante teoritekster.

Læringsutbytte

Emnet har som mål å gi studentene en dypere innsikt i et kvantitativt begrenset emne fra norsk eller nordisk litteratur på basis av både tekst- og teorikompetanse. Etter kurset skal studentene kunne:

- anvende og reflektere over teoretisk-metodiske tilnærminger innenfor et avgrenset litteraturvitenskapelig område
- analysere enkelttekster i en kontekst (for eksempel forfatterskap, tema eller teoretisk perspektiv)
- finne frem til og vurdere relevant fagstoff
- utvikle og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger/seminar.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er) (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).Studenter som velger å følge standard pensumliste på emnet leverer ikke pensumliste til instituttet. Studenter som ønsker å gå opp etter en revidert/tidligere godkjent pensumliste må levere individuell pensumliste for godkjenning ved instituttet. Frist: 10. oktober for høstsemesteret og 10. mars i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen, 14 dager. Omfanget på besvarelsen skal være på 12-15 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 10 verk, der minst 3 og maks 5 skal være av teoretisk art. Ett teoretisk verk svarer til om lag 150 sider. Resten av pensum skal bestå av skjønnlitterære tekster. Tekstutvalget kan være basert på for eksempel et forfatterskap, en periode, en sjanger, et tema eller teoretisk perspektiv. Det forutsettes at studentene leser nødvendig sekundærlitteratur knyttet til de skjønnlitterære tekstene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2100 15.0 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
04.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.