course-details-portlet

NOME6201 - Språk og bilde i mediesamfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeks 100/100 14 dager

Faglig innhold

Det digitale mediesamfunnet har ført til store endringer i kommunikasjonsformer og -praksiser. Kommunikasjon foregår i økende grad med nye språklige praksiser og i en medieoffentlighet der nettverk av tekstprodusenter utgjør det vi kaller sosiale medier.
NOME6201 Språk og bilde i mediesamfunnet tar for seg ulike former for sammensatte tekster, især de vi finner i digitale og sosiale medier. Hva kjennetegner de nye medieuttrykkene og det nye forholdet mellom mediebruker og -produsent, mellom resepsjon og produksjon?
Emnet vil undersøke et variert utvalg uttrykks- og kommunikasjonsformer med blikk for språklige praksiser og uttrykkenes estetikk og retorikk. Det vil også gi en innføring i teorier og analysemetoder som kan anvendes for bedre å forstå disse, samt praktisk innføring i bruk av digitale presentasjonsverktøy og skriving for nett.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten har
- kunnskap om ulike mediers særpreg og forholdet mellom medier, teknologi og samfunn
- kunnskap om språklige praksisformer i sosiale medier
- innsikt i et bredt utvalg moderne medier
- innsikt i ungdoms mediebruk
- innsikt i verbal og visuell retorikk

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

2 samlinger à 3 dager.
3 digitale øvinger som må godkjennes av faglærer.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Annet

Obligatorisk deltakelse på samlinger. Mellom samlingene vil studentene jobbe med pensum, og utføre obligatoriske øvinger. Minst en av disse vil bestå av at studentene deler kunnskap tilegnet gjennom emnet, med kollegaer. Dette kan være en fagblogg der norsklærerne på skolen deler og kommenterer undervisningsopplegg, eller en kollektivt drevet ressursside for analysemateriale til bruk i undervisningen, for eksempel organisert som en Facebook-side.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 samlinger á 3 dager
  • 3 digitale øvinger som må godkjennes av faglærer

Mer om vurdering

Vurdering

14 dagers hjemmeeksamen.
Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.
Karakterskala for vurdering: A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - videreutdanning for lærere (FJNOMEVUÅ)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemmeeks 100/100

Utlevering
20.11.2018

Innlevering
04.12.2018

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemmeeks 100/100

Utlevering
05.06.2019

Innlevering
20.06.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU