NEVR8014 - Forsøksdyrlære for forskere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 3/10 A
Skriftlig eksamen 7/10 4 timer D

Faglig innhold

Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr) og (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr).


Med dette kurset kan du sannsynligvis jobbe med forsøksdyr i andre land i Europa. Vi gjør oppmerksom på at andre europeiske land kan ha andre krav og kan kreve ekstra opplæring i tillegg til dette kurset.


Fagområder som berøres er lovgivning, etikk, holdninger i samfunnet, saksgang i dyreforsøk, design og statistikk, 3R og dyrevelferd, biologi av forsøksdyr, valg av dyremodell, genetiske og miljø-faktorer som kan påvirke dyreforsøk, helsefarer, prinsipper ved håndtering av dyr, anestesi, analgesi og human avliving, mikrobiologisk kvalitet, rapportering og klassifisering etter belastningsgrad.

Kurset vil bestå av en generell del om forsøksdyrlære som går over tre dager, og en spesiell del som går over to dager. Spesialiseringsdelen vil enten omhandle tradisjonelle forsøksdyr (gnagere, kaniner, gris) eller fisk/akvatiske dyr. Kursdeltagerne bør velge spesialisering ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset.

Spesialisering tradisjonelle forsøksdyr:
Her vil det bli undervist i forsøksdyrbiologi, anestesi, smertebehandling, eutanasi, etologi, genetikk, genmodifiserte dyremodeller, helsemonitorering, håndteringsteknikker.

Spesialisering fisk:
Her vil det bli undervist i lovgivning som omhandler fisk, forsøksbetingelser, stress, biorytmer og akklimatisering, smerte og lidelse hos fisk, anestesi, håndtering, kirurgiske inngrep og avlivning av fisk, merking av fisk, aggresjon og hierarkidannelse hos fisk, helseovervåkning og mikrobiologiske kvaliteter, genmodifiserte fisk.

Når kurset er gjennomført skal studentene kunne anvende kunnskapene og omsette dem til praktiske aktiviteter med forsøksdyr. Arbeid med forsøksdyr skal skje under veiledning inntil kandidatene viser at de behersker det praktiske arbeidet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
- Identifisere og beskrive nasjonalt og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til vitenskapelige formål
- Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål
- Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R'ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R
- Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori
- Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr
- Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og atferdsmessige behov
- Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse
- Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan reduseres
- Beskrive human avliving og nevne tillatte avlivingsmetoder for relevante dyrearter
- Kjenne til at valg av avlivingsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte
- Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker
- Nevne ulike typer eksperimentelt design
- Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og "p-verdi"
- Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes
- Beskrive ulike komponenter av smertefysiologi og nevne ulike typer smertestillende medikamenter som er virksomme på de ulike komponentene
- Beskrive hvordan man kan gjøre pre-operativ, intraoperativ og post-operativ vurdering av forsøksdyr
- Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr

Læringsformer og aktiviteter

Den teoretiske undervisningen vil foregå intensivt over en uke.

Læringsformer vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, quiz og individuelle oppgaver. Noe undervisning vil foregå med e-basert læring.

Et kursbevis utstedes dersom følgende er gjennomført: tilstedeværelse på forelesninger, gjennomført e-basert læring, bestått innleveringsoppgave og bestått eksamen. Kursbeviset er gyldig sammen med dokumentasjon på praktisk opplæring.


NB! Den praktiske opplæringen må du selv arrangere. Kravet er at praktisk opplæring skal veiledes av en person som har relevant og oppdatert kompetanse, og som behersker de prosedyrene som skal læres. Praktisk opplæring skal dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • 5-dagers teoretisk kurs

Mer om vurdering

Dersom skriftlig eksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny skriftlig eksamen avlegges.
Dersom innleveringsoppgave blir vurdert til "ikke bestått" må ny oppgave leveres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

3-årig grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå er nødvendig for at deltageren skal kunne planlegge og designe prosedyrer og prosjekter (Funksjon (b) i henhold til EUs direktiv 2010/63).
Opptak på ph.d.-program, 2-årig masterprogram eller forskerlinjen i medisin ved NTNU. Ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter ved de medisinske fakultetene på UiT, UiB og UiO gis tilgang i henhold til særskilt avtale. Andre interesserte henvises til videreutdanningstilbudet i forsøksdyrlære - MDV6003.

Kursmateriell

Kompendiet "Laboratory Animal Science" av Hem et al. De som velger spesialisering fisk trenger i tillegg "Compendium in Laboratory Animal Science for Fish Researchers" av Brattelid og Smith. Annet kursmateriell vil bli distribuert i forkant av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR8003 6.0 01.09.2012
NEVR8013 1.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 3/10 A

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
19.12.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 7/10 D 12.12.2017 09:00 E4 , F2 , R D1-185 Datasal , KJL1
Vår ORD Rapport 3/10 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 7/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.