course-details-portlet

NEVR8014 - Forsøksdyrlære akvatiske dyr

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Hjemmeeksamen 30/100 A

Faglig innhold

Dette kurset er rettet mot personer som skal arbeide med levende akvatiske dyr til vitenskapelige formål. Personer som skal arbeide med gnagere, gris eller modellfisk til vitenskapelige formål henvises til det nasjonale kurset i forsøksdyrlære, CareIn. Mer informasjon om CareIn

Forsøksdyrvitenskap (engelsk: Laboratory animal science - LAS) er et tverrfaglig fagområde. Personer som skal jobbe med forsøksdyr, eller planlegge og designe forsøk med levende dyr, trenger tilstrekkelig utdanning og opplæring i LAS før de kan begynne å jobbe. Kurset vil gi de nødvendige teoretiske kvalifikasjonene.

Hovedmålet med dette kurset er å sørge for en etisk forsvarlig og human behandling av akvatiske forsøkdyr, og at data fra dyreforsøk er informative, objektive og reproduserbare. Kurset er tilpasset de teoretiske kravene beskrevet i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset de teoretiske kravene beskrivet i EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr), (b) (personer som planlegger og designer forsøk med dyr) og (d) (personer som avliver dyr). De artsspesifikke delene av kurset er fokusert mot fisk og akvatiske dyr.

Når kurset er fullført trenger deltakerne praktisk opplæring med dyr. Dette organiseres ved de enkelte forsøksdyravdelingene på kandidatenes hjemmeinstitusjon.

Kurset er delt inn i en del med generelle moduler om forsøksdyrlære, og en spesiell del som dreier seg om fisk og akvatiske dyr.

Fagområder som berøres i generell del:

 • Lovgivning
 • Etikk, dyrevelferd og 3R
 • Helsefarer
 • Humane endepunkter
 • Klassifisering etter belastningsgrad
 • Human avliving av dyr
 • Offentlig forvaltning og saksgang i dyreforsøk
 • Design og statistikk

Fagområder som berøres i spesiell del for fisk og akvatiske dyr:

 • Lovgivning som omhandler fisk
 • Forsøksbetingelser
 • Stress, biorytmer og akklimatisering
 • Smerte og lidelse hos fisk
 • Anestesi
 • Kirurgiske prosedyrer
 • Avliving
 • Aggresjon og hierarki-dannelse
 • Helsemonitorering og mikrobiologiske kvaliteter
 • Genmodifisert fisk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • Identifisere og beskrive nasjonalt og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til vitenskapelige formål
 • Beskrive godkjenningen som er nødvendig for å fungere som bruker-, avls- eller forsyningsvirksomhet for forsøksdyr samt godkjenningen som trengs for å kunne gjennomføre forsøk
 • Indikere hvem som primært har ansvar for dyr som brukes i forsøk
 • Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål
 • Identifisere utfordringer med tanke på etikk og dyrevelferd i sitt eget arbeid
 • Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R'ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R
 • Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori
 • Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og atferdsmessige behov
 • Beskrive betydningen av å gi et beriket miljø til forsøksdyr og gi eksempler på miljøberikelse som tilfredsstiller artenes naturlige behov
 • Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse, samt hvordan en forsøksdyravdeling er organisert for å ivarteta dyrenes helse og velferd
 • Beskrive biologiske konsekvenser av akklimatisering, habituering og opplæring
 • Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan forebygges eller reduseres
 • Beskrive unormal atferd og tegn på ubehag, smerte eller lidelse
 • Beskrive metoder for vurdering av dyrevelferd
 • Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr
 • Definere begrepet "human avliving" og nevne tillatte avlivingsmetoder for relevante dyrearter
 • Kjenne til at valg av avlivingsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte
 • Beskrive hvilken påvirkning prosedyrer og immobilisering kan ha på dyrenes fysiologi
 • Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker
 • Beskrive hvordan man kan skaffe oppdatert informasjon om forbedring av dyreforsøk
 • Nevne ulike typer eksperimentelt design
 • Identifisere en eksperimentell enhet
 • Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og "p-verdi"
 • Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes
 • Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå delvis som digitale selv-studier med tilhørende øvinger og oppgaver, og delvis som forelesninger og samlinger (enten digitalt eller i auditorium).

Den generelle delen vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av disse aktivitetene er obligatorisk. Frist for gjennomføring vil bli gitt ved kursstart. Supplerende forelesninger gis digitalt.

Den spesielle delen for fisk/akvatiske dyr vil undervises som forelesninger som går intensivt over noen dager. Forelesningene vil være enten digitale eller i auditorium.

For de som skal arbeide med forsøksdyr, så kreves i tillegg praktisk opplæring. Praktisk opplæring er ikke en del av dette kurset. Praksis skal foregå under veiledning av personer med riktig og oppdatert kompetanse innenfor de arter og teknikker som studentene skal jobbe med i sin fremtidige forskning. Veiledning skal foregå til kandidatene kan vise til akseptabel utførelse uten unødvendig stress overfor dyrene.

Studenter som fullfører det teoretiske emnet og den praktiske opplæringen vil få et kursbevis som bekrefter opplæring tilsvarende funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr), (b) (personer som designer prosedyrer og prosjekter) og (d) (personer som avliver dyr). Studenter som fullfører kun det teoretiske kurset vil få et kursbevis som bekrefter opplæring tilsvarende funksjon (b).

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Dersom skriftlig eksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny skriftlig eksamen avlegges. Dersom hjemmeeksamen blir vurdert til "ikke bestått" må ny hjemmeeksamen leveres.

Forkunnskapskrav

3-årig grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå er nødvendig for at deltageren skal kunne planlegge og designe prosedyrer og prosjekter (Funksjon (b) i henhold til EUs direktiv 2010/63).

Opptak på ph.d.-program eller 2-årig mastergradsprogram. Andre søkere med mastergradsutdanning eller høyere kan søke som eksterne søkere. Mer informasjon om dette, samt søknadsprosessen, finner du her

Andre søkere med lavere utdanning henvises til videreutdanningstilbudet i forsøksdyrlære - MDV6003.

Kursmateriell

Pensum vil bestå av kursmateriell som brukes i kurset, i tillegg til et utvalg av artikler og annet skriftlig materiell som gjøres tilgjengelig for studentene. Som tilleggslitteratur kan en fagbok i forsøksdyrvitenskap rettet mot akvatiske dyr anbefales.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR8003 6.0 HØST 2012
NEVR8013 1.5 HØST 2012
MDV6003 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Biologi
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU