MV3091 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et emne innenfor medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Oppgaven skal være på ca. 50 sider (ca. 19 000 ord), og må ikke overstige ca. 70 sider. Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret i masterstudiet. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor de forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning. Vurderingsform er masteroppgaven og en muntlig prøve. Masteroppgaven skrives som et individuelt arbeid. Instituttets faglærere presenterer tema for masteroppgaver ved starten av hvert semester. Den enkelte student får godkjent egne forslag. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Studenter på MKI som ønsker å skrive en masteroppgave som bygger videre på arbeidet med praksisrapporten (MV3010), har anledning til dette etter avtale med bedriften. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 10. januar i vårsemesteret. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er levert. Innleveringsfristen for masteroppgaven er 6. juni i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Masteroppgaveseminar og individuell veiledning

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)

Forkunnskapskrav

Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.