course-details-portlet

MV3091 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et emne innenfor medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi.Oppgaven skal normalt ha et omfang på cirka 19 000 ord og må ikke overstige 28 000. Studenten må delta det obligatoriske masteroppgaveseminaret i masterstudiet høsten 1. semester og 3. semester. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor de forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i informasjons og kommunikasjonsarbeid, journalistikk og annet mediearbeid, utrednings- og evalueringsarbeid, undervisning, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning. Vurderingsform er masteroppgaven og en muntlig prøve. Masteroppgaven skrives normalt individuelt, men kan også skrives sammen etter avtale med instituttet. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Studenter på MKI som ønsker å skrive en masteroppgave som bygger videre på arbeidet med praksisrapporten (MV3010), har anledning til dette etter avtale med bedriften. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 10. januar i vårsemesteret. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er levert. Innleveringsfristen for masteroppgaven er 6. juni i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Masteroppgave og veiledning

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)

Forkunnskapskrav

Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 2

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medier og kommunikasjon
  • Medievitenskap
  • Pedagogikk
  • Psykologi
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.09.2020

Innlevering 12.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU