course-details-portlet

MV3090 - Masteroppgave i medievitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60 minutter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid med utgangspunkt i en problemstilling innenfor seksjonens fagområder, som forutsettes å tilsvare to semesters arbeid. Masteroppgaven skal vise at kandidaten kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet. I særlige tilfeller kan flere mindre arbeider godkjennes dersom de har samme kvalitet og samme tematiske sammenheng som en vanlig masteroppgave. Gruppearbeid kan også godkjennes dersom kandidatens andel er klart avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave i kvalitet og omfang.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten:
- gjennom et selvstendig forskningsarbeid ha opparbeidet seg dyp innsikt i og kunnskap om et spesifikt og selvvalgt tema som angår den visuelle mediekulturen
- ha inngående kunnskap om medievitenskapelige teorier og begreper i tilknytning til et spesifikt, medievitenskapelig problemfelt
- ha oversikt over og innsikt i historiske og kulturelle forhold i tilknytning til et spesifikt medievitenskapelig problemfelt

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- formulere, planlegge og gjennomføre et større forskningsbasert skriftlig arbeid (masteroppgaven)
- arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet Medievitenskap
- bruke relevante teorier og metoder på en hensiktsmessig måte
- gjøre begrunnede valg av kilder, faglitteratur og fremstillingsmåter sett i forhold til en formulert problemstilling
- reflektere kritisk over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- formidle resonnementer i et adekvat fagspråk, og i henhold til akademiske standarder
- gjøre vurderinger av relevante forskningsetiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning, oppgave-/veiledningsseminar. I tillegg til veiledningen som gis av tildelt veileder(e), samles mastergradsstudentene, til dels på tvers av nivå, hvert semester til veiledningsseminarer hvor masterstudenter gir og får respons på egne og medstudenters tekster.

I andre semester får studentene gjennom et seminar veiledning i å utvikle en prosjektskisse som gir grunnlag for tildeling av en faglig kontaktperson. Gjennom veiledning og seminar skal studenten så forberede innlevering av en full prosjektbeskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter i andre semester: 1) utarbeide prosjektbeskrivelse for sin selvvalgte masteroppgave under rettledning fra veileder og 2) levere en skriftlig litteraturgjennomgang av et teoretisk eller metodisk felt av relevans for den planlagte masteroppgaven.

Obligatorisk aktivitet i tredje og fjerde semester: Framlegg av kapittelutkast, og respons på medstudenters utkast.


Omfanget av masteroppgaven skal være 32.000 - 40.000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Tema for masteroppgaven skal normalt godkjennes innen utgangen av studiets første semester på bakgrunn av en beskrivelse av prosjekt som legges til grunn for tildeling av faglig veileder.

Ved innlevering av masteroppgaven skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne på engelsk.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Utarbeide prosjektbeskrivelse
  • Levere en skriftlig litteraturgjennomgang
  • Framlegg av kapittelutkast.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres ved en muntlig prøve. Den muntlige prøven består av en drøfting av oppgaven med sensoratet som har en varighet på mellom 30 og 60 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og medievitenskap med studieretning medievitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFMV390 60.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.04.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU