course-details-portlet

MV3010 - Forskningsoppdrag for bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal arbeide med en problemstilling på et tema knyttet til medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi i en aktuell bedrift. Rapporten skrives på bakgrunn av oppdrag gitt fra bedriften. Problemstilling utvikles i samarbeid mellom bedrift, studentgruppen og veileder. Forskningsoppdraget er mer et forskningsmessig enn et praktisk innblikk i arbeidsoppgaver og prosesser. Studentene skal ikke primært gå inn i det daglige arbeidet i bedriften, men få anledning til å observere og delta i enkelte ledd av prosessen som har betydning for det arbeidet studentene skal gjennomføre for bedriften. Studentene underlegges de samme kjøreregler som de øvrige ansatte med hensyn til fortrolighet med videre. Resultatene fra arbeidet skal tilbakeføres bedriften ved at de får tilgang til rapporten studentene har produsert

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- få et forskningsmessig innblikk i reelle og aktuelle situasjoner og problemer knyttet til medier, informasjonsteknologi og kommunikasjon i arbeidslivet.
- få mulighet til å kombinere teori med erfaringsbasert læring ved å studere teoretiske problemstillinger i lys av praktiske eksempler.


Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for en oppdragsgiver.
- tilegne seg ferdigheter knyttet til hvordan forskning og utredning om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan benyttes som et verktøy for ulike organisasjoner og bedrifter.
- utvikle samarbeidsevner og ferdigheter innen prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og forskningsoppdrag for bedrift. I bedriftene skal studentene arbeide med en problemstilling i form av en forskningsrapport. Tema for rapporten skal være innen rammen av det de eksterne samarbeidspartnerne har å tilby. Arbeidet med rapporten gjøres i grupper på 2-4 studenter. Det er obligatorisk deltakelse på seminar, inklusiv presentasjon av fremdriftsrapport og ferdigsstilt rapport. Vurderingsform: Rapport og muntlig presentasjon/forsvar på eksamensseminar. Rapporten leveres i 4 eksemplarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar, inklusiv presentasjon av fremdriftsrapport og ferdig rapport

Mer om vurdering

Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren på rapporten med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MV3011 15.0 01.08.2006
MV3012 15.0 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medier og kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 15.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU