course-details-portlet

MUSV3136 - C.P.E. Bach, Haydn og Mozart

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Fordypningsemnet fokuserer på tre komponister - Carl Philipp Emanuel Bach, Josef Haydn og Wolfgang Amadeus Mozart. Den førstnevnte er på mange måter en overgangsskikkelse mellom barokk og klassisisme, og utvalgte verker fra hans produksjon vil bli sett i relasjon til både den barokke og den wienerklassisistiske estetikken. Kravet om et individuelt uttrykk; om følsomhet og ekspressivitet, er i C.P.E. Bachs tilfelle klart formulert i både noteskrift og skriftspråk. Denne "overgangsestetikken" kan vi også iaktta i deler av Haydns produksjon, men i hans tilfelle endrer de estetiske idealene seg og kulminerer i verker som siden er blitt betraktet som mønstergyldige for den wienerklassiske stilen. I Mozarts tilfelle vil vi konsentrere oss om noen mesterverk innen denne stilen.

Læringsutbytte

Kunnskap: En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3136- har fordypet kunnskap om C.P.E. Bach, Haydn og Mozarts musikk.- har fordypet innsikt i stilistiske og strukturelle virkemidler i musikk fra den klassisistiske epoken.- har fordypet innsikt i stilistiske og strukturelle virkemidler i musikk fra barokken og overgangstiden mellom barokk og klassisisme. - har fordypet innsikt i estetikken som ligger til grunn for begrepene Sturm und Drang, Empfindsamkeit og klassisisme generelt.- har fordypet innsikt i estetikken som ligger til grunn for begrepene Sturm und Drang, Empfindsamkeit og klassisisme anvendt på musikk spesielt.Ferdigheter:En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3136- kan formulere sin generelle og fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale.- kan på selvstendig grunnlag lokalisere og analysere karakteristiske stil- og strukturelementer i musikk fra klassisismen og overgangstiden mellom barokk og klassisisme og gi en estetisk fortolkning av disse.- kan på selvstendig grunnlag finne frem til og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen emnet.- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Lesepensum og analysepensum behandles i kombinerte forelesninger og seminarer og må i tillegg studeres på egen hånd. Analytisk forståelse av notetekstene (verkpensum) står sentralt i dette emnet. Nøklene til slik forståelse oppnås først og fremst gjennom aktiv deltagelse på forelesning/seminar. Aktiv deltagelse er derfor forventet.

Mer om vurdering

3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på 10-12 sider.Ved stryk tas hele vurderingen på ny.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Musikkteori
  • Estetiske fag
  • Musikkvitenskap
  • Komposisjonsfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU