course-details-portlet

MUSV3130 - Den kulturelle hjernen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I alle kulturer rundt om i verden, og gjennom hele menneskets historie, finns musikk i én eller annen form. De fleste bruker i dag mye tid og ressurser på å lytte til musikk, og mange musiserer selv, som å synge eller spille et instrument. Dette kan gi oss glede og tilfredshet, men vi vet også at musikalsk engasjement påvirker oss på mange forskjellige måter, som f.eks. vår psykiske og fysiske helse. I dette emnet vil vi ta utgangspunkt i forskning knyttet til hvordan musikk og musisering påvirker hjernen vår i forhold til både helse, livskvalitet og læring.

Spørsmål som kan bli tatt opp er f.eks.: Blir vi friskere med musikk? Blir vi smartere med musikk? Hvordan påvirker musikk livsløpet vårt? Hvordan påvirker musikk helsa vår? Hvor viktig er det å bli gitt tilgang til musikk? Hva skjer dersom vi ikke blir gitt tilgang til musikk?

Musikkvitenskap er en paraplybetegnelse som vanligvis inkluderer historiske studier, verkstudier, kulturelle studier og musikkteori. I de seneste årene har fagfeltet imidlertid også begynt å se på menneskers bruk av (eller manglende bruk av) musikk i hverdagslivet, og på hvilken rolle musikk spiller i menneskelivet, uavhengig av lærte ferdigheter. Gjennom dette har musikkvitenskapen åpnet seg for flere andre fagområder slik som pedagogikk, biologi, psykologi, sosiologi og helseterapi. Dette emnet vil gå i dialog med disse ulike fagområdene for å undersøke hvordan musikk påvirker oss på ulike måter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3130
- Har en kritisk forståelse av den sosiale, kulturelle og politiske betydningen for bruken og oppfatningen av begrepet «den kulturelle hjernen».
- Har kunnskap om ulike fagdisipliner som kan relateres til begrepet «den kulturelle hjernen», her under feks. musikkpsykologi, -pedagogikk, -sosiologi, -biologi, -terapi og -etnologi.
- Har kunnskap om disse fagdisiplinenes ulike forskningsmetodologier.
- Har en bred forståelse av hvordan og i hvilken grad folk beskjeftiger seg med musikk på forskjellige måter gjennom livet, og hvilken effekt dette har på ulike aspekter ved vår helse, livskvalitet og læring.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3130
- Er i stand til kritisk å analysere og drøfte musikkens plass i menneskets liv
- Er i stand til å gjøre egne, selvstendige refleksjoner på grunnlag av og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
- Er i stand til å presentere sin kunnskap og kritiske forståelse på en sammenhengende og overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form
- Har evne til å anvende sin kunnskap og forståelse i sitt eget arbeid
- Kan anvende den tilegnede kunnskapen om forskningsmetodologi på materiale som er nytt og ukjent for kandidaten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på quiz.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på to quiz

Mer om vurdering

Essayet leveres midtveis over oppgitt emne og skal være på 3 sider, A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand. Hjemmeeksamen er på tre dager, 10 sider, A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand.

Disse to karakterene vil danne grunnlaget for den endelige karakteren som gis.

Ved stryk tas kun delen som ikke ble bestått av vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkvitenskap
  • Musikkpedagogiske fag
  • Psykologi
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU