course-details-portlet

MUSV3116 - Venezia - legenden, historien, musikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

I løpet av middelalderen og tidlig nytid var lagune-byen Venezia et globalt handelssentrum hvor Europa og Orienten møttes. Venezias politiske struktur ble beundret internasjonalt og resulterte i at by-staten dominerte store deler av middelhavsområdet som økonomisk og militær stormakt.Gjennom sine offentlige seremonier, sine legender og i sine kirkelige ritualer definerte og representerte Venetianerne sin politiske uavhengighet og kulturell identitet. Kunst og musikk var i stor grad med i denne representasjonen og bidro til å skape, spre og opprettholde "legenden Venezia" til i dag.Seminaret gir en oversikt over Venezias musikk og dens funksjon i det venetianske samfunnet fra middelalderen til slutten av byens politiske selvstendighet rundt 1797.I sentrum står musikkens rolle i statlig-religiøs representasjon (med fokus på 1400- og 1600-tallet). Vi blir kjent med de storslagne komposisjoner som ble framført under doge-ritualer, statsbesøk og seiersfester og den høyrepresentative kirkemusikken i San Marco (dogens kappell). I del to av seminaret blir vi kjent med musikkens rolle i det religiøse og daglige livet i byens offentlige institusjoner, dvs. kirker, brorskaper, hospitaler og operahus etc. Musikkens funksjon og stil i det private musikklivet i adelspalassene, men også i ute-rom, dvs. på byens plasser og kanaler (folkemusikk) beskrives i del tre av seminaret.Besøket i Venzia avrundes med et oversikt over Venezias kunstneriske utstråling, særlig med blikk på Dresden og verket til den tyske barokk-komponisten Heinrich Schütz.I seminaret beskrives madrigaler, karnevalssanger, motetter, instrumentalverk, operaer, kantater og oratorier av: Adriaen Willaert, Andrea og Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi og mange andre komponister.

Læringsutbytte

Kunnskap: En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3116 - har fordypet kunnskap om musikken i Venezia fra 1400 til ca. 1800- har generell kunnskap om den relevante kulturelle, politiske og musikalske utviklingen i tidsperioden (blant annet gjennom studium av madrigal, motett, oratorium, opera, populære sanger og relaterte temaer)- har kunnskap om relevante teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen venetiansk vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen venetiansk musikk 1100-1800 (vokale og instrumentale former, framføringspraksis og kultursosiologiske funksjoner)Ferdigheter: En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3116- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent- kan reflektere over egen faglig utøvelse innen venetiansk musikk 1400-1800 og utvikle denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Som forutsetning til eksamen skriver deltakerne essay til å øve musikalsk analyse, tekstinterpretasjon, refleksjon om vitenskapelige tekster og de ulike aspekter av oppgaveskriving.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig essay med utvalgt tema fra pensumlitteraturen i løpet av semesteret
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Kursmateriell

Allt relatert kursmateriell blir tilgjengeligjort på Blackboard eller utdelt i løpet av undervisningen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Kunsthistorie
 • Latin
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
 • Religionshistorie
 • Romansk filologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU