MUSV3116 - Venezia - legenden, historien, musikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Legenden Venezia lever: italiensk livsglede, storslagen arkitektur og kultur gjør den lille byen ved Adriaterhavet til en av verdens mest populære turistmål. Men i dag har Venezia bare tilbake en skygge av sin tidligere glans. I løpet av middelalderen og tidlig nytid var lagune-byen et globalt handelssentrum hvor Europa og Orienten møttes. Venezias politiske struktur gjorde at den dominerte store deler av middelhavsområdet som økonomisk og militær stormakt. Gjennom sine offentlige seremonier, sine legender og i sine kirkelige ritualer definerte og representerte venetianerne sin politiske uavhengighet og identitet. Kunst og musikk var i stor grad med i denne representasjonen, og bidro til å skape, spre og opprettholde "legenden Venezia" til i dag.

Seminaret gir en oversikt over Venezias historie og musikk fra middelalderen til slutten av den venetianske politiske selvstendigheten rundt 1797. I sentrum står musikkens rolle og funksjon i den statlige representasjon og i det religiøse og daglige livet i byen. Seminaret tematiserer blant annet musikken for ritualene til dogene, kirkemusikken, musikken i byens forskjellige institusjoner (kirker, brorskaper, hospitaler etc.), musikken i operahus og i forbindelse med musikklivet i adelspalassene, men også i ute-rom, dvs. på byens plasser og kanaler. I seminaret beskrives madrigaler, karnevalssanger, motetter, instrumentalverk, operaer, kantater og oratorier av : Adriaen Willaert, Andrea og Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi og mange andre komponister.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3116
- har fordypet kunnskap om musikken i Venezia fra 1400 til ca. 1800,
- har generell kunnskap om den relevante kulturelle, politiske og musikalske utviklingen i tidsperioden (blant annet gjennom studium av madrigal, motett, oratorium, opera, populære sanger og relaterte temaer),
- har kunnskap om relevante teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen venetiansk vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden,
- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen venetiansk musikk 1100-1800 (vokale og instrumentale former, framføringspraksis og kultursosiologiske funksjoner).

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3116
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale,
- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen,
- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent,
- kan reflektere over egen faglig utøvelse innen venetiansk musikk 1400-1800 og utvikle denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Bacheloroppgaven blir tematisk knyttet til vedkommende fordypningsemne og veiledes individuelt med 5 timeverk. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15–20 sider.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig essay med utvalgt tema fra pensumlitteraturen i løpet av semesteret
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Kursmateriell

Allt relatert kursmateriell blir tilgjengeligjort på it's Learning eller utdelt i løpet av undervisningen.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.