MUSV3112 - Impresjonismens musikk og estetikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i utvalgte verk av Debussy og Ravel. Rene musikkanalytiske perspektiver, så vel som estetiske perspektiver legges til grunn for analysene. De estetiske perspektivene hentes i stor grad fra datidens tenkning omkring skapende praksis innen musikk så vel som andre kunstarter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3112
- har fordypet kunnskap om Debussy og Ravels musikk.
- har fordypet innsikt i stilistiske og strukturelle virkemidler i impresjonistisk musikk.
- har fordypet kunnskap om impresjonisme- og symbolismebegrepet generelt.
- har fordypet innsikt om impresjonisme- og symbolismebegrepet anvendt på musikk spesielt.
- har fordypet innsikt i Mallarmés poetikk.
- har generell kunnskap om Bergsons filosofi.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3112
- kan formulere sin generelle og fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale.
- kan på selvstendig grunnlag lokalisere og analysere karakteristiske stil- og strukturelementer i impresjonistisk musikk og gi en estetisk fortolkning av disse.
- kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen emnet.
- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Lesepensum og analysepensum behandles i forelesninger og seminar, og studeres på egen hånd.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Bacheloroppgaven blir tematisk knyttet til vedkommende fordypningsemne og veiledes individuelt med 5 timeverk. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15–20 sider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.