course-details-portlet

MUST2062 - Digital komposisjon og framføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 1/2
Arbeider 1/2

Faglig innhold

Emnet består av følgende hovedelementer: Algoritmisk komposisjon og avanserte lydbehandlingsteknikker. Performance-orientert programvare, interaktiv bruk av musikkteknologi, live elektronikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-har innsikt i estetisk praksis som er basert på digitale verktøy for framføring og komposisjon
-kan identifisere vanlige metoder for algoritmisk komposisjon
-kjenner til avanserte teknikker for lydsyntese
-har innblikk i hvordan egenutviklede programmer kan anvendes sammen med kommersielle verktøy
-har et bevisst forhold til egen kreativitet


Ferdigheter:

Kandidaten
-kan komponere lydlige forløp basert på algoritmiske metoder og kombinere disse med avanserte teknikker for lydsyntese.
-har praktisk erfaring med sanntids kontroll av automatiske komposisjonsprosesser
-kan utforme tekniske løsninger på konkrete musikalske problemer innenfor komposisjon, improvisasjon eller framføring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tematiske blokker med forelesninger, gruppeprosjekter og praktiske øvinger. Hver blokk arrangeres som konsentrerte workshops av 2-4 dagers varighet. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Musikkproduksjon og framføring med tilhørende skriftlig refleksjon. Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i musikkteknologi. Bestått MUST1060 (eller MUST1052 i henhold til studieplan gyldig til og med våren 2015).

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1056 7.5 01.09.2012
MUST1054 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU