course-details-portlet

MUST2059 - Lydkunst

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk innføring i arbeid med lydkunst, spatialisering, sensorer og mikrokontrollere, programmering av interaktiv lyd, relevante estetiske problemstillinger og kunsthistorisk kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten -har innsikt i bruk av lyd som kunstnerisk virkemiddel og som bærer av et meningsinnhold utover det musikalske uttrykket -har kjennskap til sentrale uttrykk i samtidskunst generelt og lydbaserte verk spesielt gjennom representative eksempler -kjenner sentrale begreper for karakterisering og kvalitetsvurdering av hverdagslytting og lydomgivelser Ferdigheter: Kandidaten -kan arbeide praktisk med sensorer og mikrokontrollere i sammenheng med interaktive lydkunstverk -kan lage lydkomposisjoner basert på andre forutsetninger enn de rent musikalske, inkludert bruk av feltopptak -kan forme lytteopplevelser ved hjelp av spatialisering og andre avspillingsteknikker

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tematiske blokker med forelesninger, gruppeprosjekter og praktiske øvinger. Hver blokk arrangeres som en konsentrerte workshop av 2-4 dagers varighet. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hver tematisk blokk vurderes gjennom et eller flere praktiske prosjekter, der studentene individuelt og i gruppe anvender kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i løpet av den tematiske blokken.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)
Fine Art (MFA)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 (eller MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi i henhold til studieplan gyldig til og med våren 2015). Opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Studenter opptatt ved bachelorprogrammet Billedkunst (BBK) kan også søke.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5 HØST 2007
MUST2051 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende kunstfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU