course-details-portlet

MUST2059 - Lydkunst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk innføring i arbeid med lydkunst, spatialisering, sensorer og mikrokontrollere, programmering av interaktiv lyd, relevante estetiske problemstillinger og kunsthistorisk kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-har innsikt i bruk av lyd som kunstnerisk virkemiddel og som bærer av et meningsinnhold utover det musikalske uttrykket
-har kjennskap til sentrale uttrykk i samtidskunst generelt og lydbaserte verk spesielt gjennom representative eksempler
-kjenner sentrale begreper for karakterisering og kvalitetsvurdering av hverdagslytting og lydomgivelser

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan arbeide praktisk med sensorer og mikrokontrollere i sammenheng med interaktive lydkunstverk
-kan lage lydkomposisjoner basert på andre forutsetninger enn de rent musikalske, inkludert bruk av feltopptak
-kan forme lytteopplevelser ved hjelp av spatialisering og andre avspillingsteknikker

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tematiske blokker med forelesninger, gruppeprosjekter og praktiske øvinger. Hver blokk arrangeres som en konsentrerte workshop av 2-4 dagers varighet. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hver tematisk blokk vurderes gjennom et eller flere praktiske prosjekter, der studentene individuelt og i gruppe anvender kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i løpet av den tematiske blokken.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)
Fine Art (MFA)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 (eller MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi i henhold til studieplan gyldig til og med våren 2015). Opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Studenter opptatt ved bachelorprogrammet Billedkunst (BBK) kan også søke.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende kunstfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU