course-details-portlet

MUSP4091 - Fagdidaktikk i musikk med instrumentalpedagogisk profil

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene grunnlag for å undervise i musikk i kulturskole, grunnskole, videregående skole og fritidsmusikkliv. Studentene blir instrumental- og vokalpedagoger på alle nivå.
Emneinnhold:
Musikk i opplæringssystemet, didaktisk grunnlagstenkning, læreplaner, kunnskapsbegrepet i kunstfag, undervisningsformer og organisering, vurderingsformer, mesterlære, kulturskolen som arbeidsplass, musikkfilosofi, legitimering av musikk/musikkpedagogikk, relevant forskning.

Instrumental-/vokalmetodikk:
-Metoder for instrumental-/vokalopplæring, organisert etter instrument
-Lærestoff og repertoar fra begynnernivå til viderekommende nivå
-Metoder for teknikkarbeid og uttrykksevne
-Metoder for gehørutvikling, notelesing og improvisasjon
-Lærerrollen og yrkesetikk. Talentutvikling.

Ensembledidaktikk
Bandinstrumentkurs, didaktikk for korps, kor, band, mindre ensembler. Improv.metodikk, lederrollen - kompetansebehov

Didaktikk for vg. skole, programfag musikk:
Hovedinstrumentfaget, satslære /arr., hørelæremetodikk, skoleovertagelse, klasseledelse.
Emnet er en del av PPU, sammen med 30 sp pedagogikk og 100 timer praksis.

Læringsutbytte

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan planlegge, lede og vurdere instrumental- og vokalopplæring på begynnernivå, mellomnivå og viderekommet nivå.
- kan tilpasse opplæringen til elevens nivå og individuelle behov.
- kan anvende ulike metoder for arbeid med elevers tekniske og musikalske utvikling, innstudering og egenøving.
- kan anvende didaktisk relasjonstenkning i planlegging, analyse og gjennomføring av undervisning.
- kan organisere og lede ulike samspillgrupper og arbeidsfellesskap.
- kan inkludere verdiformidling og etisk refleksjon i arbeidet med elever.
- kan tilrettelegge en opplæring som fremmer elevens selvstendighet.
- mestrer bandinstrumenter på et funksjonelt nivå
- reflekterer systematisk over egen praksisteori, og viser selvinnsikt i vurderingen av egen undervisning, vilje til forbedring og fornying.

Kunnskaper:

Kandidaten
- har kunnskap om læringsprosesser og læringsteorier i vokal- og instrumentalopplæring.
- har bred kunnskap om undervisningsrepertoar for sitt instrument.
- har innsikt i moderne mesterlære og taus kunnskap.
- har innsikt i kroppsbevissthet og belastningsproblematikk, og kan veilede elever i dette.
- har kjennskap til lyttemetodikk, metoder for utvikling av gehør og notasjonsforståelse, og integrering av musikkteori i instrumental- og vokalopplæringen.
- kan artikulere og begrunne betydningen av musikkpedagogisk arbeid i samfunnet.
- kan gjennomføre et enkelt forskningsbasert arbeid i det musikkdidaktiske feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett år. Problembasert læring, forelesninger, miniteaching, gruppearbeid, seminarer, observasjon av undervisning, innsamling av dokumentasjon fra praksissituasjoner.

Undervisning: Undervisning: ca 8 timer pr. uke. Instrumentalmetodikk: 28 t i gruppe. Bandkurs: 18 t.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Det skal leveres 3 skriftlige arbeider, to av dem på 7-10 sider hver. Det tredje er et gruppelevert FoU-prosjekt på 20 sider, med en prosessrapport på 5-10 sider. Innholdet presenteres på Fou-konferanse. De tre arbeidene blir vurdert under ett, og ved gjentak av eksamen må kandidaten ta om igjen de delen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak og studierett til praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4090 30.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU