course-details-portlet

MUSP4090 - Fagdidaktikk i musikk med instrumentalpedagogisk profil

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene grunnlag for å undervise i musikk i kulturskole, grunnskole, videregående skole og fritidsmusikkliv. Studentene blir instrumental- og vokalpedagoger på alle nivå.

Emneinnhold:

 • Musikk i opplæringssystemet, didaktisk grunnlagstenkning, læreplaner, kunnskapsbegrepet i kunstfag, undervisningsformer og organisering, vurderingsformer, moderne mesterlære, kulturskolen som arbeidsplass, musikkfilosofi, legitimering av musikk/musikkpedagogikk, relevant forskning.

Instrumental-/vokalmetodikk:

 • Metoder for instrumental-/vokalopplæring, organisert etter instrument
 • Lærestoff og repertoar fra begynnernivå til viderekommende nivå
 • Metoder for teknikkarbeid og uttrykksevne
 • Metoder for gehørutvikling, notelesing og improvisasjon
 • Lærerrollen og yrkesetikk. Talentutvikling
 • Øving som fagfelt. Elevenes øvingsstrategier.
 • Ensembledidaktikk
 • Bandinstrumentkurs, didaktikk for korps, kor, band, mindre ensembler
 • Improv.metodikk, lederrollen - kompetansebehov

Didaktikk for vg. skole, programfag musikk:

Hovedinstrumentfaget, satslære /arr., hørelæremetodikk, skoleovertagelse. Klasseledelse og undervisningspraksis i klasser ivaretas gjennom Musikk i perspektiv, musikklære, ensembleledelse og kor i programfag musikk, samt i instrumentale og vokale ensembler relatert til studentens hovedinstrument.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge, lede og vurdere instrumental- og vokalopplæring på begynnernivå,mellomnivå og viderekommet nivå
 • kan tilpasse opplæringen til elevens nivå og individuelle behov
 • kan anvende ulike metoder for arbeid med elevers tekniske og musikalske utvikling, innstudering og egenøving
 • kan anvende didaktisk relasjonstenkning i planlegging, analyse og gjennomføring av undervisning
 • kan organisere og lede ulike samspillgrupper og arbeidsfellesskap, herunder klasseromsundervisning
 • kan inkludere verdiformidling og etisk refleksjon i arbeidet med elever
 • kan tilrettelegge en opplæring som fremmer elevens selvstendighet
 • mestrer bandinstrumenter på et funksjonelt nivå
 • reflekterer systematisk over egen praksisteori, og viser selvinnsikt i vurderingen av egen undervisning, vilje til forbedring og fornying

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om læringsprosesser og læringsteorier i vokal- og instrumentalopplæring
 • har bred kunnskap om undervisningsrepertoar for sitt instrument
 • har innsikt i moderne mesterlære og taus kunnskap
 • har innsikt i kroppsbevissthet og belastningsproblematikk, og kan veilede elever i dette
 • har kjennskap til lyttemetodikk, metoder for utvikling av gehør og notasjonsforståelse, og integrering av musikkteori i instrumental- og vokalopplæringe
 • kan artikulere og begrunne betydningen av musikkpedagogisk arbeid i samfunnet
 • kan gjennomføre et enkelt forskningsbasert arbeid i det musikkdidaktiske feltet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over to år. Problembasert læring, forelesninger, miniteaching, gruppearbeid, seminarer, observasjon av undervisning, innsamling av dokumentasjon fra praksissituasjoner. Undervisning: Undervisning: ca. 4 timer pr. uke. Instrumentalmetodikk: 28 t i gruppe. Bandkurs: 18 t.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Det skal leveres 3 skriftlige arbeider, to av dem på 7-10 sider hver. Det tredje er et gruppelevert FoU-prosjekt på 20 sider, med en prosessrapport på 5-10 sider. Innholdet presenteres på FoU-konferanse. Ved ikke bestått må kandidaten ta opp de arbeidene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Fullført 1. og 2. år av studieprogram i utøvende musikk eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4091 30.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU