course-details-portlet

MR6006 - Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Hjemmeeksamen 40/100 4 timer

Faglig innhold

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne et innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet innen havbruk. I begrepet «sikkerhet» legger vi både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og også fiskevelferd. Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i et sikkerhetsstyringssystem (inkludert risikoanalyser) og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet. Det vil bli lagt vekt på en kombinasjon av solid teoretisk grunnlag og praktiske eksempler fra næringen.
Konkrete tema vil være:
- Risikobildet innen næringen
- Sikkerhetsstyring som prosess
- Lover, forskrifter og standarder
- Kartlegging og analyse av risiko
- Akseptabel risiko og akseptkriterier
- Identifikasjon og valg av tiltak for å redusere risiko
- Ulykkesgransking
- Oppfølging av sikkerhet – menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold
- Sikkerhetskultur
- Kommunikasjon og konsultasjon

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal kandidatene ha følgende kunnskaper:
- Kjenne risikobildet i havbruksnæringen
- Kjenne til sentrale lover og forskrifter og de ulike tilsynsorganene som følger opp lover og forskrifter som styrer sikkerhet innen havbruksnæringen.
- Kjenne terminologien innenfor fagområdet.
- Kjenne til hvordan en sikkerhetsstyringsprosess bør legges opp.
- Kjenne hovedelementene i en sikkerhetsstyringsprosess og kunne beskrive hva innholdet er i hvert hovedelement.
- Kjenne metoder som brukes i de ulike hovedelementene, samt egenskaper, styrker og svakheter med ulike metoder.


Etter fullført kurs skal kandidatene kunne bruke metoder for å implementere, drive og videreutvikle et sikkerhetsstyringsystem. Dette omfatter:
- Kunne bruke terminologien som benyttes innenfor fagområdet på riktig måte.
- Kunne velge og bruke relevante metoder for å gjennomføre risikoanalyser
- Kunne systematisk identifisere og vurdere tiltak for å redusere risiko
- Kunne gjennomføre gransking av hendelser og ulykker
- Metoder for oppfølging, overvåking og analyse av tilstanden til et system
- Kommunikasjon av resultater fra risikoanalyser

I tillegg til dette skal kan kandidatene ha kompetanse til å kunne skrive en enkel faglig/vitenskapelig rapport/utredning.

Læringsformer og aktiviteter

Ulike læringsformer og aktiviteter vil bli benyttet:
- Forelesninger, først og fremst for å presentere teori. Dette vil dels være forelesninger i klasserom og dels videforelesninger som gjøres tilgjengelig for deltagerne.
- Illustrasjon av teori med eksempler, f.eks. eksempler på bruk av metoder.
- Diskusjoner rundt ulike tema, hvor deltagerne kan trekke på egne erfaringer og sette disse inn i konteksten av temaene i kurset.
- Praktisk bruk av metoder og kunnskaper, i hovedsak gjennom gruppearbeid som gjennomgås og diskuteres i plenum.
- Utarbeidelse av en større oppgave som dekker et passende tema innenfor kursets fagområder.

Mer om vurdering

Vurderingen vil bli basert på oppgaven kandidatene skriver, supplert med en enkel eksamen for å sikre at kandidatene testes i hele pensum og ikke bare den delen de velger å skrive oppgave om. Oppgaven teller 60% og eksamen teller 40% i vurderingen. Karakterskala bestått/ikke bestått benyttes.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle.

Kursmateriell

Kursmateriellet vil bestå av bøker, artikler, rapporter, presentasjoner og annet materiell. Relevante bøker er:
- Kongsvik et al: Sikkerhet i arbeidslivet, Fagbokforlaget, 2018
- Rausand og Utne: Risikoanalyse – teori og metoder, Tapir Akademisk Forlag, 2009

Annet materiell vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne i elektronisk form.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Sikkerhetsteknikk
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Akvakulturteknologi
  • Marin teknologi
  • Risikoanalyse
  • Akvakultur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 40/100

Utlevering 02.02.2021

Innlevering 02.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU