MKS4002 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/2 6 timer
Hjemmeeksamen 1/2 12 timer
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

- Vitenskapsteoretiske tradisjoner
- Kvalitative metoder, design, datainnsamling og dataanalyse
- Kvantitative metoder, design, datainnsamling og datanalyse
- Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
- Forskningsbasert kunnskap

Læringsutbytte

Kunnskap

har avansert kunnskap om hva kunnskap er og om ulike kunnskapsformer

har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner

har kunnskap om ulike design relatert til forskningsbasert kunnskap

har kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder

har inngående kunnskap om forskningsetikk

har kunnskap om forskningsetisk søknad

har kunnskap om validitet, reliabilitet og troverdighet i vitenskapelige studier

Ferdigheter

vurderer vitenskapsteoretiske tradisjoner

kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier

vurderer forskningsetiske problemstillinger

analyserer og forstår deskriptive tabeller og figurer, og kjenner til de grunnleggende prinsippene ved hypotesetesting

analyserer og forstår kvalitative data

Generell kompetanse

analyserer og vurderer aktuell kunnskap innen valt område

anvender og vurderer forsknings- og utviklingsarbeid med hensyn til vitenskapelige tradisjoner, forskningsmetoder og etiske aspekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Seminar

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden. Studieoppgaver i gruppe

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - studieoppgaver - seminar

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
2 individuelle hjemmeeksamener som hver teller 50 %.
- Del 1 hjemmeeksamen, 12 timer
- Del 2 hjemmeeksamen, 6 timer

Begge eksamener må bestås separat for å få karakter i emnet. Omfang inntil 2500 ord pr eksamen.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4003 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
01.03.2017

Innlevering
01.03.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen** 1/2

Utlevering
20.09.2017

Innlevering
20.09.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
27.02.2018

Innlevering
27.02.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen** 1/2

Utlevering
08.05.2018

Innlevering
08.05.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Skal leveres i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg inn med Feidebruker(samme som dere bruker på andre systemer i NTNU)
  • ** Skal leveres i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg inn med Feidebruker(samme som dere bruker på andre systemer i NTNU)
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.