course-details-portlet

MH3006 - Statistikk for medisin og helsefag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistiske metoder som er relevante for medisin og helsevitenskap. Emnet vil gi kunnskap om og trening i å anvende metoder for å sammenligne gjennomsnitt og andeler, studere sammenheng mellom kontinuerlige variabler, samt evaluere reliabilitet og validitet av måledata. Kurset omhandler deskriptiv statistikk, sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, punkt- og intervallestimering, hypotesetester for kontinuerlige og kategoriske data, korrelasjon og lineær regresjon. Kurset inkluderer øvinger ved bruk av SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha fullført og bestått MH3003 skal studenten
• ha grunnleggende kunnskap om ulike variabeltyper og sannsynlighetsfordelinger, og kunne anvende kunnskapen i tilknytning til statistisk analyse av data
• ha kunnskap om grunnleggende begreper og metodiske elementer innen punkt- og intervallestimering og hypotesetesting
• ha kunnskap om metoder for å estimere korrelasjon og lineær sammenheng mellom kontinuerlige variabler
• ha kjennskap til de viktigste forutsetningene for valgt analysemetode

Ferdigheter: Etter å ha fullført og bestått MH3003 skal studenten kunne
• velge egnede oppsummerende mål og grafisk framstilling for å beskrive kvantitative data
• gjennomføre og tolke resultater fra hypotesetester (t-tester) om middelverdier i ett og to utvalg, og tilsvarende for de ikke-parametriske alternativene for disse testene
• gjennomføre og tolke resultater fra hypotesetester om andeler i ett og to utvalg
• gjennomføre og tolke analyser for å estimere korrelasjon og lineær sammenheng mellom kontinuerlige variabler
• evaluere reliabilitet av målinger og enighet mellom målemetoder • gjennomføre statistiske analyser ved bruk av statistisk programpakke (SPSS)
• begrunne valg av analysemetode ut fra problemstilling, studiedesign og variabeltyper

Generell kompetanse: Etter å ha fullført og bestått MH30003 skal studenten
• ha grunnlag for å forstå presentasjon av statistiske analyser og resultater i forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsaktiviteter

Mer om vurdering

Det kreves godkjent øvingsaktivitet for å gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Skriftlig eksamen 4 timar. Bokstavkarakter. Tillatte hjelpemidler: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fagområde.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH3003 7.5 01.09.2020
KLH3100 7.5 01.09.2020
KLH3004 7.5 01.09.2020
HLS3550 7.5 01.09.2020
KLMED8004 5.0 01.09.2020
MNFSIB1 7.5 01.09.2020
PH3003 7.5 01.09.2020
ST3000 7.5 01.09.2020
ST3001 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU