course-details-portlet

MGLU5237 - Kunst og håndverk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten skal kunne Identifisere, artikulere og diskutere kvalitetsproblematikk i det kunst og håndverksdidaktiske yrkes- og utdanningsfeltet. Samtidig som de også skal gjennomføre analytisk lesning og diskusjon av sentrale dokumenter for kunst og håndverk som skolefag, og som inngang til deltakelse og kritisk tenkning i kunst og håndverksfagsfeltet.

Emnet skal kvalifisere studenten til å kunne diskutere kunst og håndverk og bruke kunst og håndverk i didaktisk kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap

kandidaten

- har inngående kunnskap om ulike kvalitetsnormer i det kunst og håndverksdidaktiske yrkes- og utdanningsfelt

- har kunnskap om kunst og håndverksdidaktikk fra et profesjonsperspektiv

- har spesialisert kunnskap om profesjon, profesjonalitet og profesjonalisering

- har kunnskap om diskurs og diskursorienterte undersøkelser

- ha inngående kunnskap og forståelse for ulike kunst og håndverksundervisningspraksiser og deres regulerende strukturer

Ferdigheter

kandidaten

- kan på en selvstendig måte artikulere og diskutere forklaringsmåter og begrepsbruk i det kunst og håndverksdidaktiske feltet

- kan lese og diskutere kvalitetsorienterte tekster i og om kunst og håndverksdidaktiske yrker og utdanninger, på en reflektert og avansert måte

- kan igangsette diskusjoner mellom kunst og håndverkslærere med ulik bakgrunn og tilknytninger

- kan redegjøre for og diskutere relevante fagteoretiske begrep muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan orientere seg i relevant litteratur og tidligere forskning

- kan identifisere og presentere spenningsforhold i det kunst og håndverksdidaktiske feltet på en reflektert og selvstendig måte

- kan gjennomføre og formidle omfattende selvstendig arbeid med ulike kvalitetsnormer i det kunst og håndverksdidaktiske feltet, samt analysere og diskutere hvordan disse blir til og opprettholdes

- har inngående evne til å bidra konstruktivt i samarbeidende, dialogiske prosesser med andre aktører

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, verkstedbasert undervisning, diskusjoner, studentpresentasjoner, gruppearbeid, kollokviearbeid i grupper med drøfting av pensumlitteratur, egen skriving, veiledning. Samt å gjennomføre diskursive analyser av aktuelle kunst og håndverksfaglige tekster.

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter forutsetter at studenten deltar i undervisningen.

Teoretiske og praktiske innføringer og workshops om kunst og håndverksdidaktikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet. Studentene skal gjøre litteraturstudier og arbeide med egne fagtekster.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
1. Tre kollokviemøter der sentrale tekster, tidligere masteroppgaverapporter og plandokumenter analyseres og diskuteres. Kollokviemøtene skal munne ut i tre kollokvierapporter som er skrevet med formelle krav jmf. fagtekstsjangeren med korrekt referering og litteraturliste.

2. Individuell fagtekst - en analytisk lesning av en valgt sentral tekst, rapport og/eller plandokument. Fagteksten presenteres som et paperfremlegg. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurdering
En individuell skriftlig fagartikkel som videreutvikler og behandler arbeidskrav 2, samt litteratur drøftet i obligatorisk aktivitet 1.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kunst og håndverk 1 og gjennomført kunst og håndverk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU