MGLU5218 - Musikkdramatikk, regi og produksjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi studenten avansert kunnskap om et utvalg av musikkdramatiske verk, herav opera, musikal og andre sceniske produksjoner der musikken er den bærende kraft for det kunstneriske uttrykket. Emnet vil også inneholde praktisk arbeid rettet mot kunstnerisk produksjon i skolen Studenten vil jobbe med faktorer som sang, dans, drama, regi og dramaturgi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående kunnskap om musikkdramatikk som sjanger
• har avansert kunnskap om musikk som drivende komponent i et utvalg musikkdramatiske verk og kjennskap til sentrale faktorer som inngår i en musikkdramatisk produksjon
• har spesialisert kunnskap om formidling og scenisk kunst
• har inngående kunnskap om hvordan estetiske og kreative læringsprosesser kan tilpasses alle elevers forutsetninger og spesialisert innsikt i hvordan man tilrettelegger en scenisk skoleproduksjon med elever
• kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen musikkfaget rettet mot praksisfeltet

Ferdigheter
Studenten
• kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning innen feltet musikkdramatikk og anvende denne kunnskapen i eget utviklingsarbeid
• kan kombinere relevante forskningsbaserte metoder i kunstnerisk utviklingsarbeid og utvikle, veilede og vurdere skapende kunstfaglige prosesser med elever
• kan kombinere, analysere og utvikle visuelle uttrykk og virkemidler i en musikkdramatisk kontekst

Generell kompetanse
Studenten
• kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking i kunstfag i skolen
• kan lede en kunstnerisk produksjon med elever i skolen og har spesialisert kunnskap om musikkdramatikk som scenisk sjanger.
• Kan kombinere musikk, drama og dans i ulike tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringa

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom gruppeundervisning i større og mindre grupper, forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid. Det blir lagt vekt på en prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer. Studenten skal jobbe med regi og dramaturgi i kreative prosesser og utvikle kunnskap og ferdigheter i ulike sceniske uttrykk.
Praktisk utprøving vil foregå både i praksisfeltet og under læringsprosessen.

Stor grad av egeninnsats er nødvendig. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• En skriftlig analytisk oppgave om musikkdramatikk
• Ett kunstnerisk utviklingsarbeid i skolen eller annen undervisningsarena
• En ekskursjon med refleksjonsnotat

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Deleksamen 1.
Planlegging, gjennomføring og dokumentert utviklingsarbeid.
Deleksamen 2.
Muntlig eksamen der kandidatene drøfter eget utviklingsarbeid med utgangspunkt i teori fra pensum og relevant forskning.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Emnet er valgfag for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning master i musikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet på 60sp i musikk, dans eller dram. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning med studieretning master i musikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.
Adgangsbegrensning:
Maksimalt 20 studenter.

Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.