course-details-portlet

MGLU4120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 4. studieår

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 15 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i fjerde studieår: Endringskompetanse og skolen som organisasjon.

I fjerde studieår skal studenten, i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og oppfølgingslærer, ha fokus på profesjonsutøvelse i skolen som organisasjon i utvikling, og læreren som deltaker i profesjonelle fellesskap. I tillegg skal studenten ha fokus på samarbeid med foresatte, PPT og andre samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har brei kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie
- har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster, og om hvordan denne kunnskapen kan anvendes
- har inngående kunnskap om skolens utvikling som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.
- har brei kunnskap om hvordan lærere samarbeider med ulike samarbeidspartnere.
- har kunnskap om hvordan skolen kan samspille med lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv
- har fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap om utvikling av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov.
- har innsikt i hvordan skolen jobber med å utvikle lærernes kompetanse, inkludert digital kompetanse, og hvordan intern kompetanseheving organiseres og gjennomføres.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan bruke fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og ledelse av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov.
- kan samhandle med elever og kollegaer i utvikling av inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer som viser forståelse og fremmer respekt for demokratisk deltakelse, bærekraftig utvikling og utvikling av mangfoldet
- kan legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.
- kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep, beskrive nødvendige tiltak og reflektere over hvordan disse kan gjennomføres i samarbeid med foresatte og relevante faginstanser
- kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, og bidra til elevenes forståelse av samenes status som urfolk

Generell kompetanse

Kandidaten

- har utviklet og kan anvende sin relasjonskompetanse i møte med elever og foresatte.
- har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenking i skolen.
- kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene tilegne seg inngående kunnskap om elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene videreutvikle sin lærerrolle i læringsfellesskapet. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal:

- observere dagens skole med fokus på lærerrollen, arbeidsmåter og organisering
- observere undervisningssituasjoner med fokus på klasse- og læringsledelse, og sammen med medstudenter, praksislærer og oppfølgingslærer delta aktivt i kritisk refleksjon rundt disse.
- prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter som ledd i egen profesjonsutvikling.
- skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
- daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk reflektere i lys av teori, gjeldende læreplan og profesjonsetiske perspektiv
- observere og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid
- delta i teammøter og personalmøter, og om mulig møter med foresatte og skolens eksterne samarbeidspartnere.

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.
15 dager praksis på 1.-7. trinn

Regler for fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.
Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis i løpet av samme studieår.
Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.
Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.
En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre og tredje studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU