course-details-portlet

MGLU4120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 4. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 15 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i fjerde studieår: Endringskompetanse og skolen som organisasjon.

I fjerde studieår skal studenten, i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og oppfølgingslærer, ha fokus på profesjonsutøvelse i skolen som organisasjon i utvikling, og læreren som deltaker i profesjonelle fellesskap. I tillegg skal studenten ha fokus på samarbeid med foresatte, PPT og andre samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har brei kunnskap om hvordan lærere samarbeider med ulike samarbeidspartnere
 • har kunnskap om hvordan skolen kan samspille med lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv
 • har fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap om utvikling av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov
 • har innsikt i hvordan skolen jobber med å utvikle lærernes kompetanse, inkludert digital kompetanse, og hvordan intern kompetanseheving organiseres og gjennomføres

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og ledelse av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov
 • kan samhandle med elever og kollegaer i utvikling av inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer
 • kan legge til rette for erfaringer og opplevelser gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene
 • kan ta stadig mer selvstendig ansvar for å planlegge, lede og vurdere undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenking i skolen
 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene tilegne seg inngående kunnskap om elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få innsikt i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene videreutvikle sin lærerrolle i læringsfellesskapet. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal

 • prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter som ledd i egen profesjonsutvikling.
 • skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk reflektere i lys av teori, gjeldende læreplan og profesjonsetiske perspektiv
 • observere og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid
 • delta i teammøter og personalmøter, og om mulig møter med foresatte og skolens eksterne samarbeidspartnere.

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

15 dager praksis på 1.-7.trinn

Regler for fravær:

Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis, fortrinnsvis i løpet av samme studieår.

Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre og tredje studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
05.09.2022

Innlevering
29.12.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU