MGLU4102 - Språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæring (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet omhandler arbeid med de yngste barnas utvikling av skriving og lesing i det flerspråklige klasserommet. Kunnskap og teori om elevers egen meningsskaping gjennom tekster - i vid, multimodal betydning - står sentralt. Kunnskap om samtalens rolle og estetiske, undrende og kreative læringsprosesser i opplæringa vektlegges. Flerfaglig arbeid og forebyggende perspektiv er gjennomgående.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående teoretisk kunnskap om barns begreps- og språkutvikling
- har inngående kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis i begynneropplæringa
- har inngående kunnskap om teorier om multimodalitet, barns tekstproduksjon og barnelitteratur
- har inngående kunnskap om ulike tilnærmingsmåter til lese- og skriveopplæring og om hvordan opplæringa kan tilpasses elevers forutsetninger og behov
- har avansert kunnskap om kreativitet og estetiske dimensjoner i lese- og skriveopplæring
- har inngående kunnskap om samtalekultur og samtalens betydning for læring og meningsskaping i begynneropplæring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og ta i bruk teoribasert kunnskap i arbeid med barns multimodale tekstproduksjon
- kan teoriforankret legge til rette for begreps- og språkutvikling i ei mangfoldig og flerspråklig elevgruppe
- kan teoriforankret vurdere ulike tilnærmingsmåter som kan fremme lese- og skriveutvikling og forebygge lese- og skrivevansker
- kan legge til rette for estetiske læringsprosesser
- kan benytte barnelitteraturen på en kreativ og inspirerende måte i lese- og skriveopplæringa
- kan legge til rette for flerfaglige og utforskende arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til samarbeid
- kan vurdere uventede innspill fra elever og ta begrunnede valg om respons

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til tidlig lese- og skriveopplæring
- kan nyttiggjøre seg innsikter fra nyere faglig og didaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og didaktisk nytenking innenfor begynneropplæring

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i tematiske seminarer. Mellom seminarene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppgaver og deltagelse i nettklasserom.
Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samspill med elever og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.
Noen av seminarene blir felles med Matematikkdidaktikk i begynneropplæringa.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått Norsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Adgangsbegrensning og studierettskrav:
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norskdidaktikk. Studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk som har 60 studiepoeng i norsk må velge enten dette emnet eller Literacy – skriving, lesing og muntlighet. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i norskdidaktikk med fordypning i begynneropplæring, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 25 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.