course-details-portlet

MGLU4102 - Språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet skal bidra med kunnskap om og perspektiver på de yngste barnas utvikling av skriving og lesing i det flerspråklige klasserommet. Teori om språk og innsikt i elevers meningsskaping i tekster, forstått som multimodale ytringer, står sentralt. I tillegg vektlegges kunnskap om samtalens rolle og estetiske, undrende og kreative læringsprosesser i opplæringa av de yngste elevene. Flerfaglig arbeid og forebyggende perspektiver vil være gjennomgående.

MGLU4102 er ett av to valgbare emner i masterstudieretning norsk 1.- 7. trinn. Studenter som velger MGLU4102 fortsetter med MGLU5102 i 5. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående teoretisk kunnskap om språk og om barns begreps- og språkutvikling
- har inngående kunnskap om språklig identitet og flerspråklige praksiser i begynneropplæringa
- har inngående innsikt i teorier om multimodalitet, barns tekstproduksjon og barnelitteratur
- har inngående kunnskap om ulike tilnærmingsmåter til lese- og skriveopplæring og om tilpassing til elevers forutsetninger og behov
- har avansert kunnskap om kreativitet og estetiske dimensjoner i lese- og skriveopplæringa
- har inngående kunnskap om samtalekultur og samtalens betydning for læring og meningsskaping i begynneropplæringa

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og ta i bruk teoribasert kunnskap i arbeid med barns multimodale tekstproduksjon
- kan med forankring i teori legge til rette for begreps- og språkutvikling i sammensatte elevgrupper
- kan legge til rette for estetiske læringsprosesser
- kan benytte barnelitteratur på en kreativ og inspirerende måte i lese- og skriveopplæringa
- kan legge til rette for flerfaglige og utforskende arbeidsmåter som fremmer elevers undring, kreativitet og evne til samarbeid
- kan vurdere uventede innspill fra elever og ta begrunnede valg om respons

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til tidlig lese- og skriveopplæring
- kan nyttiggjøre seg innsikter fra nyere faglig og didaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og didaktisk nytenking innenfor begynneropplæring

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner, både i større og mindre grupper. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene stiller forberedt til og bidrar aktivt i undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på tekstseminar og analyseverksted
  • Presentasjon av egne analyser, muntlig og skriftig
  • Medstudentrespons i ulike format

Mer om vurdering

Vurdering:
Oppgave i form av ei mappe med tre tekster med utspring i arbeid fra tekstseminar og/eller analyseverksted. Mappa som helhet skal dekke en bredde av emnet og forankres i ulike emnerelevante teorier om språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæring.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU