course-details-portlet

MGLU3503 - Engelsk 2 (5-10) emne 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 51/100 7 dager ALLE
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter ALLE

Faglig innhold

Engelsk 2, emne 1 bygger på engelsk 1 og gir større innsikt i engelskdidaktiske spørsmål i opplæringen av elever på mellomtrinnet og på ungdomskolen. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. Studentene vil videreutvikle sine kunnskaper om språkets strukturer, engelsk som verdensspråk, engelskspråklig tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, og samfunnsspørsmål knyttet til den engelsktalende verden. Engelsk 2, emne 1 gir økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter og økt innsikt i valg og bruk av tekster og andre læringsressurser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • kunnskap om variasjon i engelsk som første-, andre- og fremmedspråk
 • kunnskap om et rikt utvalg av autentiske litterære tekster, både skriftlige, visuelle og muntlige, samt andre kulturelle uttrykk
 • omfattende kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt, for ulike formål
 • diskutere muntlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur
 • planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og tverrfaglige, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter, sette i verk tiltak for tilpasset opplæring og oppdage elevers lese- og skrivevansker
 • bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforsking av samfunnsliv, historie og kulturer i den engelsktalende verden med vekt på sammenligning med egen kultur
 • analysere, velge ut og tilrettelegge engelskspråklige tekster i ulike sjangere for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng.

Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen.

Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgaver og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 tekstoppgaver
 • 1 muntlig presentasjon
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning

Alle obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell muntlig eksamen (har forberedelsestid)
 • Individuell hjemmeeksamen

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU53003 15.0 HØST 2018
MGLU3522 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 51/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU