MGLU2510 - Musikk 1 (5-10) emne 2: Musisering, musikkdidaktikk, komposisjon og musikkorientering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Grunnleggende erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet i musikk og dans, musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og innføring i skolefaget musikk, slik det er forma for trinnene 5-10 i gjeldende læreplan. Arbeidet med faget vil være forankret i forskningsbasert kunnskap, metode og teori. De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad sikta inn mot musikklæreren sitt arbeid med elevers faglige læring på trinna 5-10. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør de fortrolig med musikalsk ungdomskultur.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har forskningsbasert kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosesser og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning
• har kunnskap om den norske og internasjonale musikkarven, et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangrer og historiske epoker
• har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi
• har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster og medier
• har kunnskap om ulike metoder og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

Ferdigheter
Kandidaten
• kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer og vise kunnskap om denne musikken gjennom muntlige, skriftlige og andre uttrykksformer
• kan komponere og improvisere musikk med stemme, musikkinstrument og musikkteknologiske verktøy og lede undervisningsprosesser i musisering, komponering og lytting
• mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i musikkfaget og til videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
• kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpassa musikkopplæring

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan planlegge og gjennomføre helhetlig undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
• kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal delta i en læringsprosess der de i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i faget. Dette omfatter stor grad av egeninnsats. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på ei prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske, skapende og utforskende i sentrum

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Studenten skal utføre arbeide med 9 praktiske og skriftlige oppgaver i musikkorientering, fagdidaktikk og komposisjon:
• lytting
• lede dans
• lede klassesang
• fagdidaktikk
• musikkorientering
• komposisjon a
• komposisjon b
• gehørprøve
• en ekskursjon
De skriftlige bidraga som inngår som vurderingsgrunnlag blir utgangspunkt for videre arbeid fram mot eksamensmappa.

Det kreves oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:
• Fagdidaktikk; ledelse av dans, klassesang og anna gruppearbeid: 80 % av samlet timeantall
• Musikkorientering i samband med didaktiske gruppeaktiviteter: 80 % av samlet timeantall
• Komposisjon og utprøving i grupper, samt gehørtrening: 80 % av samlet timeantall
• Gruppeframlegg og individuelle tester: 100 %

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav.

De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsmappe: Individuell
Mappe med 3 bidrag som er utarbeidet i løpet av studieprosessen.
Krav til innhold og omfang av mappa:
• 2 skriftlige arbeid i fagdidaktikk og musikkorientering
• 1 egen komposisjon for ei definert instrument/sangsammensetning med
o partitur i digitalt format etter nærmere spesifikasjon og
o i innspilt versjon

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.