MGLU2102 - Matematikk 1 (1-7) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I emnet arbeides det med sentrale didaktiske og faglige sider ved matematikkundervisning på trinn 1–7, med spesiell vekt på begynneropplæringen. Viktig i emnet er arbeid med ulike aspekt ved tall og tallbehandling inkludert posisjonssystemets sentrale betydning. Utvikling av grunnleggende tallforståelse er sentralt. Kunnskap om additive strukturer knyttes til arbeid av varierte strategier i arbeid med tall og regneoperasjoner. Videre arbeides det med utforskning av sammenhenger mellom tall, og hvordan generalisering av egenskaper ved tall legger til rette for algebraisk tenking. Sentralt i emnet er også arbeid med begrepsutvikling i geometri og måling, og i statistikk og sannsynlighet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
-har dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
-har kunnskap i tidlig algebra og geometri, og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
-har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
-har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og på ungdomstrinnet og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
-har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse

Ferdigheter
Kandidaten
-kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1–7 med spesiell vekt på begynneropplæringen
-kan legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevens ulike behov
-kan vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger

Generell kompetanse
Kandidaten
-har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
-har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer som for eksempel forelesning, gjennomgåing av eksempler og oppgaver, verksted- og stasjonsundervisning, eget arbeid med oppgaver og episoder og caser hentet fra praksis, undersøkelsesvirksomhet, presentasjoner for medstudenter og undervisning i praksisfeltet. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.
For en stor del vil undervisninga foregå prosessorientert der en induktiv arbeidsform med stor grad av studentaktivitet er sentral. Noe arbeid vil være individuelt og noe vil være arbeid i grupper med varierende sammensetning. I løpet av studiet vil det bli gitt et visst antall arbeidsoppdrag av ulik karakter som skal resultere i skriftlige innleveringer eller muntlige framføringer. Det vil bli gitt ulike former for veiledning og respons underveis i dette arbeidet, både fra faglærere og medstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Inntil 5 obligatoriske arbeidsskrav

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Del 1 etter høstsemesteret ¿ Individuell skriftlig hjemmeeksamen, karakterskala A-F

Del 2 etter vårsemesteret ¿ Individuell muntlig eksamen, karakterskala A-F

Ved fastsettelse av sluttkarakteren vektes del 1 49 % og del 2 51 %.

 

Begge vurderingsdeler må være bestått for å få bestått i emnet.

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
Minimum 35 skolepoeng.
Et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 årstimer) og karakteren 3 i norsk (393 årstimer, gjennomsnitt av karakteren hovedmål, sidemål og muntlig). Karakterkravet i matematikk vil alternativt dekkes av bestått programfag S1, S2, R1 eller R2.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.